Ústava

Přejít na: navigace, hledání

Ústava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm. Verfassung, Grundgesetz) je v materiálním smyslu soubor norem, které rozdělují státní moc a stanovují pravomoci nositelů státní moci. Ve formálním smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení občanů vůči státu.

Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i katalog základních práv; v jiných je tato úprava provedena zvláštním právním předpisem, např. Listinou základních práv a svobod. Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) psaná a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých zákonů, změna však není vyloučena.

Některé státy ústavu ve formálním smyslu nemají, např. Spolková republika Německo nebo Stát Israel.

Součástí moderních ústav bývá preambule.

Druhy ústav

 • právní - žádoucí cílový model rozložení mocí ve státě je upraven základním zákonem
 • faktická - reálně se uplatňující ústavní zřízení v určitém státě
 • v materiálním smyslu - všechna právní pravidla, která upravují ústavní materii
 • ve formálním smyslu - právní dokument, který řeší otázku ústavní materie
 • v ideálním smyslu - právní akt, zajišťuje určitá práva
 • rigidní - k její změně je potřeba komplikovanější postup než ke změně obyčejných zákonů
 • flexibilní - stejný postup jako ke změně zákonů
 • psaná
 • nepsaná
 • reálná - znění ústavy se shoduje se skutečným stavem věcí
 • fiktivní - znění ústavy se neshoduje se skutečným stavem věcí
 • původní - ústava, která vznikla bez inspirace jiným ústavním textem
 • přenesená - některé její prvky přenešeny z již existující ústavy
 • revoluční - ústavy vzniklé během revoluce
 • dohodnutá - výsledkem jednání
 • oktrojovaná - darována autoritou (panovníkem)

Příjímání ústavy

Ústava je přijímána v ústavodárné proceduře.

Ústava Spojeného království

Spojené království formální ústavu nemá. Za charty (části) ústavy se považují (William BlackstoneCommentaries on the Laws of England, 1765–1769):

 1. Magna charta (1215)
 2. Prosba o práva (1628)
 3. Habeas corpus (1679)
 4. Listina práv (1689)
 5. Zákon o nástupnictví (1701)

Ústavy platné na území České republiky

 1. vladislavské zřízení zemské z roku 1500
 2. česká konfederace z roku 1619[1]
 3. obnovené zřízení zemské z roku 1627
 4. dubnová ústava z roku 1848
 5. březnová ústava z roku 1849[1]
 6. únorová ústava z roku 1861
 7. prosincová ústava z roku 1867
 8. prozatímní ústava z roku 1918
 9. ústava z roku 1920
 10. ústava 9. května z roku 1948
 11. "socialistická" ústava z roku 1960
 12. ústava ČR z 16. prosince 1992

Novely české ústavy

 1. č. 347/1997 Sb. – zbytečná novela kvůli VÚSC.
 2. č. 300/2000 Sb. – vysílání vojsk.
 3. č. 448/2001 Sb. – novela ČNB: místo péče o stabilitu měny nyní ČNB pečuje o cenovou stabilitu.
 4. č. 395/2001 Sb. – změna dualistického systému mezinárodního práva na monistický.
 5. č. 515/2002 Sb. – zbytečná novela kvůli referendu o EU. Ústava byla zaneřáděna jednorázovými právními normami, nyní již konsumovanými.

Vizte též

Poznámky pod čarou

 1. Konfederace stavů zemí Koruny české

Další odkazy