Diskuse:Odpovědnost

Verse z 8. 10. 2009, 12:41; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pojmosloví

Dříve se odpovědnosti říkalo ručení (a ručení bylo rukojemství). Pozůstatek této terminologie je ve společnosti s ručením omezeným, což by nyní správně měla být "obchodní společnost s omezenou odpovědností".

Myslím, že v případě s.r.o. se jedná o pojem ručení tak, jak ho známe dnes. Společníci ručí za závazky společnosti podle obdobného užití § 303 a násl. obchodního zákoníku (viz. § 56 odst. 5 ObchZ). K použití pojmu odpovědnost nevidím důvod, jelikož s.r.o. znamená, že společníci ručí za závazky společnosti omezeně (po zápisu splacení vkladů do obchodního rejstříku jejich ručení zaniká). Ale možná jsem to jen špatně pochopil, takže prosím autora o vysvětlení.

Ustanovení § 56 odst. 5 ObZ je jen akcesorické. Podstatný je pouze § 61 al. 2 zákona č. 58/1906 ř. z., o společnostech s ručením obmezeným: "Za závazky společnosti ručí jejím věřitelům jen společenské jmění." Ustanovení § 106 odst. 2 věta první ObZ: "Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku," je poměrně nesmyslné. Cf. ustanovení o kmenových vkladech v §§ 63–71 zákona o společnostech s ručením obmezeným, zejména § 70 al. 1: "Pokud nelze kmenový vklad ani vymoci od toho, kdo jest k zaplacení povinen, ani není prodejem závodního podílu uhrazen, mají ostatní společníci zapraviti chybějící částku podle poměru svých kmenových vkladů." Nikde ani slova o nějakém rukojemství.
Guy Peters 8. 10. 2009, 12:41 (CEST)