Dozor

Přejít na: navigace, hledání

Dozor je pozorování faktického stavu a jeho porovnání s ideálním.

V platném právu bývají místo pojmu dozor užívány pojmy kontrola, dohled, revise, inspekce a prověrka. Pojem kontrola je nevhodný s ohledem na jeho význam v angličtině. Anglosaské pojetí se prosadilo i v § 17a odst. 1 zákona o bankách, a to ne pouze pro účely bankovního zákona. Prověrka je ohavný rusismus.

Druhy dozoru

  1. správní dozor (vnější dozor) – dozorčí úřad pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává ho s žádoucím. Při zjištění nesouladu aplikuje nápravné nebo sankční prostředky.
  2. státní dozor – dozor státu nad ostatními veřejnoprávními korporacemi. Především hospodářský (finanční). V ČR je velice oslaben. Za existence správního soudnictví by státní úřady neměly mít pravomoc sistovat právní předpisy samosprávy – je to výraz státního paternalismu a „dvojkolejnosti“ v negativním slova smyslu. Postižený nezákonným nařízením se může sám obrátit na soud. Zákon č. 126/1920 Sb., o organisaci politické správy, ve znění pozdějších předpisů, stanovil v § 43, že státní dozor nad zeměmi má ministerstvo vnitra / vláda, a v § 80, že státní dozor nad okresy má zemský výbor.
  3. vnitřní dozor – nařízeného správního úřadu nad podřízeným. Přezkum nejen zákonnosti (právnosti), ale též věcné správnosti a účelnosti.

Rakousko

Císařským nařízením č. 140/1866, ř. z., o nejvyšším účetním dvoru, byl zřízen nejvyšší účetní dvůr (Oberster Rechnungshof).

Československo

Zákonem č. 175/1919 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu, byl zřízen nejvyšší účetní kontrolní úřad se sídlem v Praze.

Česká republika

Již na samém počátku existence České socialistické republiky byl zákonem ČNR č. 7/1969 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky, zřízen Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky. Za normalisace však byl zákonem ČNR č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zrušen a nahrazen Výborem lidové kontroly České socialistické republiky.

Nejvyšší kontrolní úřad je zakotven v čl. 97 ústavy. To je z komparativního hlediska naprosto výjimečné a výrazem jejího postkommunistického charakteru. V západních státech je tento správní úřad označován jako účetní dvůr,[1] např. Evropský účetní dvůr,[2], nebo Supreme Audit Institution (SAI)[3]. NKÚ je upraven zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Další odkazy