Identifikátor listiny

Verse z 24. 10. 2006, 11:38; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Spisová značka (zkratka sp. zn.) je označení právní věci používané orgánem veřejné moci, kdežto jednací číslo (č. j., nesprávně čj.) je označení konkrétní písemnosti; laici tyto dva pojmy často zaměňují.

U správních orgánů není systém spisových značek a jednacích čísel tradiční, rychle se mění a nelze v něm vystopovat hlubší logiku. Každý správní orgán zde používá jiné označování, obvyklé – byť ne bezvýjimečně – bývá pouze to, že ve spisové značce je obsažen letopočet a rejstříkové číslo dokumentu, na jehož základě bylo správní řízení zahájeno.

Soudy naproti tomu užívají jednotný systém, který je starý více než 100 let starý a užívá se nejen v České republice, ale s menšími modifikacemi v celé střední Evropě.

Spisovou značku soudního spisu (např. 4 C 192/2001) tvoří tři části:

  1. 4 C' je označení rejstříku, do kterého byla je věc zapsána [[[vnitřní a kancelářský řád]] (VKŘ) stanoví psaní bez mezery (tj. 4C), ale to je mrtvá litera, která se vesměs nedodržuje]. Někdy má soud jen jeden rejstřík daného druhu, pak se číselný prefix chybí, ale většinou soudy vedou pro každé soudní oddělení zvláštní rejstřík a potom je toto rozlišování nezbytné. Pokud byla věc převedena mezi dvěma odděleními, zapisují se staré i nové číslo oddělená lomítkem, např. 12/31 Cm 441/1997. U Ústavního soudu se pro oddělení (senáty) používají římská čísla s tečkou, u obecných soudů arabská čísla bez tečky. Druhů rejstříků existuje téměř sto; nejdůležitější jsou tyto: T: trestní věci v I. stupni, Tm: trestní věci mladistvých v I. stupni, Tdo: dovolání v trestních věcech, Tz: řízení o stížnosti pro porušení zákona, PP: řízení o podmíněném propuštění, Td: dožádání v trestních věcech, Nt, Ntm, Nc, Ntr: ostatní řízení v trestních věcech, To: odvolání v trestních věcech, Tmo: odvolání v trestních věcech u mladistvých, Rt, Rto, NTr a Torz: rehabilitační řízení, Ds: kárná řízení v I. stupni, Dso: odvolání v kárných věcech, C: sporné občanskoprávní věci v I. stupni, Ro: platební rozkazy, Co: odvolání v občanskoprávních věcech, Cdo: dovolání v občanskoprávních věcech, Cd: dožádání v civilních věcech, Ncu: řízení o uznání cizozemských rozhodnutí, Nc: ostatní nesporné občanskoprávní věci, včetně rozhodnutí o nařízení exekuce, Cm: obchodní věci v I. stupni, Sm: směnečné platební rozkazy, K: konkursy, Kv: vyrovnání, Cmo: odvolání v obchodních věcech, Ko: odvolání v konkursních věcech, Odo: dovolání v obchodních věcech, Ca (dříve též A): správní věci (řízení o správních žalobách), Cad: důchodové věci, Az: azylové věci, As, Ads, Afs, Ans, Aps a Azs : řízení o kasačních stížnostech, E: soudní výkon rozhodnutí (nikoli exekuce – ty jsou vedeny v rejstříku Nc), P: věci týkající se péče o dítě (pečovatelské věci) v I. stupni, D a Nd: dědická řízení, U: řízení o umoření listin, L: řízení o přípustnosti držení v ústavu zdravotnické péče, Sd: soudní úschovy, N: nadační rejstřík, O: rejstřík obecně prospěšných společností, F: tzv. všeobecný rejstřík – používá se např. pro obchodní rejstřík, jenž je však veden zvláštní, netypickou methodou na počítači, UL: řízení o návrzích na určení lhůty, ÚS: všechna řízení před Ústavním soudem,
  2. 192 pořadové číslo zápisu v rejstříku za daný rok.
  3. 2001 letopočet nápadu.

Číslo jednací se v případě soudních písemností konstruuje tak, že se ke spisové značce připojí spojovník a číslo listu první strany písemnosti založené v příslušném spisu, např. č. j. 4 C 192/2001-54 je písemnost, která začíná ve spisu sp. zn. 4 C 192/2001 na listu číslo 54.