Obchodní zákoník

Přejít na: navigace, hledání

Obchodní zákoník (angl. Commercial Code, fr. code de commerce, něm. Handelsgesetzbuch; zkratka ObchZ nebo ObZ) je kodex upravující obchodní právo. Současná česká úprava, provedená zákonem č. 513/1991 Sb., není komplexní, subsidiárně s obchodním zákoníkem se používá občanský zákoník.

V období do r. 1989 v Československu obchodní právo v moderním slova smyslu neexistovalo: quasiobchodní (tzv. dodavatelsko-odběratelské) vztahy mezi podniky upravoval hospodářský zákoník, který nemohl být k regulaci právních vztahů v tržním hospodářství a v podmínkách konkurence a autonomie vůle smluvníků vůbec použit. Nedostatečný a zastaralý byl rovněž zákoník mezinárodního obchodu.

První zákony upravující obchodní právo byly přijaty už v r. 1990, např. zákon č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech a zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů, jejich úprava však byla fragmentární a nedostatečná. Přijetí jednotného obchodního zákoníku se pokusilo tyto problémy řešit.

Celkově je nutno konstatovat, že obchodní zákoník, u jehož zrodu stál tým pod vedením Ludvíka Kopáče, Jana Dědiče a Stanislava Stuny, je od počátku nepovedené, málo kvalitní legislativní dílo, které bylo více než padesátkrát novelisováno; frekvence jeho novelisací (např. jen v r. 2000 osm dílčích novel) je tak vysoká, že se v nich neorientují ani specialisovaní obchodní právnici, a vnitřní diskrepance jsou v řadě případů zdrojem složitých výkladových problémů.

Ačkoli původním záměrem bylo upravit celý korpus obchodního práva jedním právním předpisem, záhy se ukázalo, že to nebude možné. Řada dílčích otázek obchodního práva je proto upravena zvláštními zákony, což orientaci v tomto právním odvětví dále komplikuje.

O rekodifikaci obchodního práva se v současné době pokouší tým Západočeské university v Plzni pod vedením Karla Eliáše.

Základní struktura

Obchodní zákoník se člení do čtyř částí, které jsou rozděleny na hlavy, díly a oddíly:

 • Část první – Obecná ustanovení
  • Hlava I – Základní ustanovení
   • Díl I – Úvodní ustanovení
   • Díl II – Podník a obchodní jmění
   • Díl III – Obchodní firma
   • Díl IV – Jednání podnikatele
   • Díl V – Obchodní tajemství
  • Hlava II – Podnikání zahraničních osob
  • Hlava III – Obchodní rejstřík
  • Hlava IV – Účetnictví podnikatelů
  • Hlava V – Hospodářská soutěž
   • Díl I – Účast na hospodářské soutěži
   • Díl II – Nekalá soutěž
   • Díl III – Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
 • Část druhá – Obchodní společnosti a družstvo
  • Hlava I – Obchodní společnosti
   • Díl I – Obecná ustanovení
   • Díl II – Veřejná obchodní společnost
   • Díl III – Komanditní společnost
   • Díl IV – Společnost s ručením omezeným
   • Díl V – Akciová společnost
  • Hlava II – Družstvo
 • Část třetí – Obchodní závazkové vztahy
  • Hlava I – Obecná ustanovení
  • Hlava II – Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
  • Hlava III – Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
 • Část čtvrtá – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Historie

První rozsáhlejší samostatnou úpravu obchodního práva na českém území představuje všeobecný zákoník obchodní (AHGB) č. 1/1863 ř. z. Ten byl postupně doplňován řadou zvláštních zákonů, např. zákonem č. 19/1890 ř. z. o ochraně známek a zákonem č. 58/1906 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným, avšak v platnosti zůstal až do r. 1950, kdy ho zrušil tzv. střední občanský zákoník.

Komunistický totalitní režim pokládal podnikání za nežádoucí činnost, kterou je nutno právními prostředky potlačit a postavit mimo zákon (trestný čin příživnictví), čímž bylo na 40 let fakticky zlikvidováno i obchodní právo.