Přitěžující okolnost

Verse z 11. 11. 2010, 20:31; Mormegil (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Přitěžující okolnost je jedna nebo více z ustanovením § 34 trestního zákona demonstrativně vyjmenovaných okolností, které ovlivňují uložení přísnějšího trestu. Přitěžující okolností je mimo jiné, že pachatel:

 1. spáchal trestný čin ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky
 2. spáchal trestný čin surovým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem
 3. spáchal trestný čin využívaje něčí bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti
 4. spáchal trestný čin ke škodě osoby mladší patnácti let, těhotné, vážně nemocné, vysokého věku nebo nemohoucí
 5. spáchal trestný čin za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek
 6. trestným činem porušil zvláštní povinnost
 7. trestným činem způsobil vyšší škodu
 8. spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organisované skupiny nebo člen spolčení, svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých
 9. trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu
 10. spáchal více trestných činů
 11. byl již pro trestný čin odsouzen; k této okolnosti se však přihlíží jen v některých případech, např. nikoli pokud předchozímu k trestnému činu došlo před delší dobou

Soudy někdy nesprávně chápou výčet v § 34 jako taxativní a při výměře trestu neberou v úvahu jiné okolností než výslovně zákonem vyjmenované, ač by to vzhledem k povaze skutku bylo na místě.

Jako přitěžující okolnost nelze však posoudit to, co je už obsaženo v popisu dané skutkové podstaty trestného činu, např. při ukládání trestu za trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2 písm. d) trestního zákona nelze uplatnit jako přitěžující okolnost, že poškozeným byla těhotná žena.

Vizte též