Rozsudek

Přejít na: navigace, hledání

Rozsudek (lat. iudicium, angl. judgment, fr. jugement, něm. Urteil) je druh soudního usnesení, jímž soud rozhoduje o věci samé.

Processní rozhodnutí jsou usneseními v užším slova smyslu. Současný český právní řád je značně nejednotný a nesystematický v tom, kdy soud rozhoduje rozsudkem a kdy usnesením: např. v trestním řízení se rozsudek soudu I. stupně potvrzuje usnesením, v občanskoprávním řízení rozsudkem. Rozsudky se od usnesení liší formou. Vyhlašují se „jménem republiky“ a všichni v soudní síni musejí před jejich vyhlášením povstat, vždy se vyhotovují v písemné podobě, listina, na kterou se zapisují, je označena státním znakem atd.

Pravní mocí rozsudku se řízení před soudem zpravidla končí.

Nález

Rozsudky vydávají toliko obecné soudysprávní úřady vydávají rozhodnutí; tribunály (rozhodčí i správní) nebo vyšší soudy (ve francouzském pojetí všechny, v českém pojetí ústavní soud nebo evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku – jejich seznam) nález (angl. award, fr. arrêt).

Vizte též

Další odkazy