Veřejná správa

Verse z 27. 7. 2012, 15:02; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Veřejná správa je buď

 1. druh činnosti (funkční pojetí), nebo
 2. instituce, která ji vykonává (organisační pojetí)

Funkční veřejná správa se člení na vrchnostenskou (něm. Hoheitsverwaltung, doslova výsostnou) a fiskální.

Organisace veřejné správy

Veřejné správa je organisována do těchto útvarů – vykonavatelů veřejné správy:

 1. správní úřady – státní a samosprávné správní úřady. V Německu nejsou správní úřady obvyklé. Místo nich je orgán správy + kancelář (jako je u nás ombudsman nebo v některých věcech ministr spravedlnosti). Typicky: Úřad na ochranu osobních údajů (ČR) – Federální komisař na ochranu osobních údajů (SRN).
 2. kanceláře – na rozdíl od správního úřadu, který vydává správní akty, je kancelář pomocný útvar, sloužící orgánu správního úřadu, např. Úřad vlády, který slouží předsedovi vlády. V čele kanceláře stojí kancléř.
 3. veřejné sbory
  1. ozbrojené síly – nejrůznější druhy vojsk, např. pozemní, letectvo, námořnictvo, marína (námořní pěchota) etc.
  2. bezpečnostní sbory – policie, hasiči, vězeňská služba, civilní zpravodajské služby.
 4. veřejné ústavy – nesamostatné (bez právní subjektivity): v platném právním řádu organisační složky státu – a samostatné (s právní subjektivitou): v platném právním řádu obecně prospěšné společnosti a rozpočtové organisace. Např. základní a střední školy, knihovny, koupaliště, pohřebiště, etc.
 5. veřejné podniky – na rozdíl od veřejných ústavů mají dosahovat zisku. V některých právních řádech mají formu kapitálových obchodních společností.

Podle judikatury Ústavního soudu (III. ÚS 686/02, III. ÚS 671/02) patří k základním znakům „veřejné instituce“ to, že jde o subjekt, který je zřízený za veřejným účelem, je zřízený státem, jeho orgány jsou kreovány státem a jeho činnost podléhá státnímu dohledu.

Angloamerické pojetí

Rozlišuje mezi agenturou (angl. agency), která je výkonná, a kommissí (angl. commission), která je poradní. Ministerstvo (angl. ministry) nebo obecně nejvyšší správní úřad (angl. department) agentury řídí.[1]

Další odkazy