Zmírnění tvrdosti

Verse z 17. 1. 2007, 08:37; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zmírnění tvrdosti je právní institut, jehož účelem je odklidnit výjimečné případy, kdy aplikace právní normy by vedla k zvlášť tíživým důsledkům. V praxi je tento institut zneužíván k obcházení zákona.

Legislativní technika obvykle zmírnění tvrdosti uvozuje slovy případ zvláštního zřetele hodný. Je tak popsána situace, kdy lze připustit výjimku z obecného pravidla, pokud veřejný úřad shledá, že pro ni jsou dány důležité důvody – aplikace normy by byla pro adresáta příliš tvrdá a zákonodárce evidentně s takovým případem nepočítal nebo jej považaval za příliš raritní. Udělení výjimky musí být vždy odůvodněno tak, aby bylo zjevné, proč tento úřad ke svému závěru o existenci zvláštních důvodů dospěl.

Zmírnění tvrdosti rozšiřuje zhusta již tak široké meze volného uvážení (diskrece).

Příklady

  • § 8 nařízení Národního výboru československého č. 28/1918 Sb. z. a n., o amnestii: "Národní výbor vyhražuje si prominouti na žádost nebo návrh tresty ještě v jiných případech hodných zvláštního zřetele."
  • § 4 odst. 4 vyhlášky ministerstev financí, č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: "Okresní úřad může v jednotlivých odůvodněných případech s výjimkou položky 12 písmeno b), k zamezení nesrovnalostí nebo zmírnění tvrdostí poplatek snížit, nebo prominout, jde-li o úkon prováděný okresním nebo obecním úřadem. Obdobně postupují finanční ředitelství, jde-li o úkony prováděné správními orgány republiky."
  • § 119 odst. 1 zákona o BIS: "Bezpečnostní informační služba může výjimečně, půjde-li o případ zvláštního zřetele hodný, poskytnout manželu, dítěti, které má nárok na sirotčí důchod, popřípadě rodičům zemřelého příspěvek ve výši jednorázového odškodnění pozůstalých, i když za poškození na zdraví zemřelého příslušníka neodpovídá."

Vizte též