Common law

Přejít na: navigace, hledání

Common law (česky "obecné právo") je mnohoznačný pojem, který může mít jeden z těchto významů:

  1. v zásadě positivní právo. Jeho opakem je přirozené právo (v zásadě equity).
  2. obyčejové právo. Jeho opakem je legislativa (statutory law).
  3. angloamerické právo, kde common law slouží jako pojmenování pars pro toto. Jeho opakem je civil law, kde civil law slouží na základě stejného principu rovněž jako pojmenování pars pro toto. Např. "Pravidlo obchodního rozhodnutí je letitou procesní doktrínou rozvinutou soudy v zemích common law, tedy zejména ve Velké Británii a USA, k hodnocení jednání členů orgánů obchodních společností.[1]

Moderní angloamerické právo je založeno na systému precedentů (je to judge-made law) a dochází k jeho postupné divergenci: zatímco právo v Anglii podle některých se údajně začíná přibližovat kontinentálnímu právu, americké právo si podrželo více tradičních, archaisujících prvků; v dnešní době by proto bylo přesnější hovořit o právu anglickém a americkém jako o zvláštních, samostatných právních systémech, nicméně rozdíly nejsou o mnoho větší než rozdíl mezi rakouským a českým právem, kdy už zřejmě neexistuje jediný společný právní předpis. Svébytný charakter má rovněž právo skotské, jež je konglomerátem různých právních systémů. Angloamerické právo se vyznačuje zvláštními instituty jako je překážka (estoppel).[1]

Obecné a spravedlnostní právo

V angloamerickém právu existuje dvě větve: podobně jako v kontinentálním právu lze rozlišovat positivní a přirozené právo, které jsou zároveň v protikladu a zároveň se doplňují, angloamerické právo je tvořena dvěma složkami, u nichž je tento specifický vztah ještě zřetelnější:

  1. obecné právo (angl. common law) bylo původně nepsané právo, vycházející z germánského práva a
  2. spravedlnostní právo či praetorské právo (angl. equity) bylo původně prerogativní královské právo, založené na systému precedentů a maxim a zmírňující tvrdost common law.

Mezi obecným právem a spravedlnostním jsou podstatné rozdíly věcné i terminologické. Zatímco v obecném právu se žaloba označuje complaint, žalobce plaintiff (od roku 1998 v UK je místo žalobce navrhovatel – claimant) a žalovaný defendant, o žalobě rozhoduje porota a soudní příkaz má podobu writ, ve spravedlnostním právu se žaloba označuje petition, žalobce petitioner a žalovaný respondent, poroty nejsou a soudní příkaz má podobu injunction.

Rozdíl mezi obecným právem a spravedlnostním byl ve Spojeném království zrušen v roce 1873, kdy byly zrušeny oddělené soudy, a v USA federálně v roce 1938, kdy byl přijat federální občanský soudní řád (Federal Rules of Civil Procedure). Přitom v New Yorku zrušil David Dudley Field rozdíl mezi common law a equity již v roce 1848, naproti tomu Virginia až v roce 2005.

Poznámky pod čarou

  1. Martin Uzsák: Poison pills, obrana proti nepřátelskému převzetí a krátká poznámka k české právní úpravě. In Právní rozhledy 9/2007, p. 321.

Další odkazy