Basiliky

Přejít na: navigace, hledání

Basiliky (z řeckého τά βασιλικά νóμιμα, císařské zákony) je právní sbírka vydaná na přelomu 9. a 10. století byzantským císařem Lvem VI. Ten navázal na kodifikační práce svého předchůdce Basileia I. (podle něhož se dílo jmenuje) a sestavil objemově největší a svým významen jistě nejdůležitější sbírku práva celých byzantských dějin.

Basiliky obsahují všechny Justiniánovy kodifikace včetně novel. Kompilátoři ovšem nezpracovávali původní latinský originál, ale nějaké jeho překlady do řečtiny, parafráze a výtahy (snad se jednalo o řecké shrnutí Digest neznámého autora, překlad Kodexu od konstantinopolského profesora Thalalea a řecké parafráze Institucí pravděpodobně z pera právníka Theofilia; Novely měly být převzaty v původní podobě)[1]. Z Justiniána tak byly odstraněny věci již zastaralé, nadbytečné či kontradiktorní. (Samotný Basileios tento proces označil slovem repurgatio, očištění.) Nakonec byly do řečtiny přeloženy i odborné právnické termíny.

Vzniklé dílo bylo kodifikací práva soukromého, veřejného a kanonického. Jeho první kniha se věnovala katolické víře, další tři církevnímu právu, zbývající byly o obecných právních principech, soukromému právu (45 knih), veřejném a úřednickém právu (8 knih), poslední kniha se zabývala právem trestním. Do sbírky také byla zahrnuta řada komentářů a vysvětlivek. Po jejím vydáním císař Lev VI. ještě k dílu dodal další nařízení, kterých nakonec bylo 113. Do dnešní doby se ze sbírky dochovaly asi 2/3 jejího obsahu, rejstřík je znám ze svitku z 12. století.

Na rozdíl od Justiniánovy kodifikace se Basiliky skládaly jen z jediného celku, čímž bylo zabráněno vzájemným kontradikcím. Také měly promyšlenější složení. V praxi proto spolu s Procheironem a později ještě Hexabiblem byly používány až do zániku byzantské říše.

Reference

  1. Kolektiv autorů PF UK: Dějiny evropského kontinentálního práva, ISBN 80-7201-490-0, str. 511-512

Vizte též