Bibliografické zkratky

Přejít na: navigace, hledání

Latinské bibliografické zkratky sice nejsou doménou práva, ale v právních textech se často vyskytují.

Nejčastěji se lze setkat s těmito zkratkami:

 • in – v
 • ibid. (ibidem) nebo id. – tamtéž
 • op. cit. (opus citatum/opere citato) – (shora) citované dílo
 • loc. cit. nebo l. c. (loco citato) – na (shora) citovaném místě
 • supra, ut supra – shora, výše, např. supra dictus – výše řečený
 • infra, ut infra – zdola, níže
 • passim – různě, porůznu
 • et – a
 • ed. – editor
 • edd. (řidčeji eds.) – editoři

Latinská zkratka p. (pagina) s významem "strana", v plurálu pp., je v českých právních textech poměrně řídká. Naopak častá je zkratka pv. (pagina versa), používaná pro označení zadní strany listu ve spisu (též verso = obrácený[1] nebo verte = obrať[2]); pro přední stranu se analogicky používá recto.

Velmi časté jsou rovněž universální zkratky et al. (a další) a i. f. (na konci).

Vizte též

Další odkazy

 • rozsudek NS ČR ve věci J. K. a J. K. v. M. B. ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 26 Cdo 3141/2006: "V dané věci soud prvního stupně tím, že do rozsudku, kterým žalobě vyhověl, převzal žalobní návrh (tzv. "petit") z č.l. 1 verte, a vedle žalované uložil povinnost byt vyklidit i "všem osobám, které s ní bydlí", zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 1 písm. a/ o.s.ř.)."