Dovolání

Přejít na: navigace, hledání

Dovolání (něm. Revision[1][2]) je mimořádný opravný prostředek, jímž lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu.

Podané dovolání nemá odkladný účinek, tzn. předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné. Dovolací soud však může, pokud k tomu shledá závažné důvody, odložit jeho vykonatelnost.

Řízení o dovolání má výrazně kasační charakter, dovolací soud až na výjimky nepřezkoumává skutková zjištění, neprovádí dokazování a rozhoduje jen na podkladě spisového materiálu, zpravidla bez jednání; dovolání buď zjednodušenou procedurou odmítne, zamítne (čímž v obou případech napadené rozhodnutí potvrdí) nebo mu vyhoví a napadené rozhodutí zruší. V takovém případě dovolací soud přikáže nižším soudům znovu věc v potřebném rozsahu projednat a rozhodnout. Zcela výjimečně dovolací soud sám rozhoduje rozsudkem; jím se řízení končí.

Přípustnost dovolání je striktně omezena výčtem přípustných dovolacích důvodů: typicky se jako dovolací důvody připouští tvrzené procesní vady v předchozím řízení nebo nesprávné hmotněprávní posouzení věci. Nesprávnost skutkových zjištění dovolacím důvodem však zásadně být nemůže.

O dovolání rozhoduje soud III. stupně, jímž je v České republice Nejvyšší soud. Ten většinu dovolání odmítá bez jednání.

Proti rozhodnutí dovolacího soudu nejsou přípustné žádné další opravné prostředky, lze proti němu brojit pouze ústavní stížností.

Vizte též