Jednatel

Přejít na: navigace, hledání

Jednatel (něm. Geschäftsführer) je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.

Jednatelem může být společník, ale i jakákoliv jiná fysická osoba, kterou jmenovala jednatelem valná hromada. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti a pokud je jednatelů více (a společenská smlouva nebo stanovy společnosti nestanovily něco jiného), je každý jednatel oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Jednatel musí být zapsán do obchodního rejstříku.

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

S funkcí jednatele je neslučitelné členství v dozorčí radě, neboť tato vykonává nad činností jednatelů dohled.