Obchodní společnost

Přejít na: navigace, hledání

Obchodní společnost je taková korporace, jejíž hlavním cílem je podnikání.

Existuje numerus clausus obchodních společností. Obvykle jsou upraveny v občanském nebo obchodním zákoníku. Podle čl. 48 al. 2 TEC: "Společnostmi se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací." (angl. ""Companies or firms" means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making.")

Při hledání lex personalis obchodní společnosti v mezinárodním právu soukromém se rozlišují 2 theorie:

  1. princip sídla (Německo a 13 dalších států EU) – použije se ten právní řád, kde má společnost sídlo.
  2. inkorporační princip (common law, Nizozemí, Švýcarsko a ČR: § 22 ObZ) – použije se ten právní řád, který byl použit pro založení společnosti.

Druhy

Tyto typy jsou společné středoevropskému právu. Typy obchodních společností angloamerického práva jsou jen zdánlivě obdobné a v praxi mají značné množství rozdílů.

Fuse

Fuse jsou nyní regulovány § 60 sq. zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

  • sloučení podle vzorce A + B = A, přičemž A se nazývá "jiná/nástupnická obchodní společnost" a B se nazývá "zanikající obchodní společnost".
  • splynutí podle vzorce A + B = C, přičemž A a B jsou "zanikající obchodní společnosti" a C je "nástupnická obchodní společnost".

Vizte též

Prameny a literatura

  • Ivana Štenglová & Petr Čech: K rozhodování jediného společníka. In Právní rádce 9/2008, pp. 4–11.
  • Arthur Braun a Tomáš Linhart: Velká reforma německého zákona o společnostech s ručením omezeným. In Právní rozhledy 4/2009, pp. 130–134; o MoMiG

Další odkazy