Sbírka zákonů

(Přesměrováno z Sb. z. a n.)
Přejít na: navigace, hledání

Sbírka zákonů (zkratka Sb.) je úředním pramenem práva v České republice, resp. úředním, oficiálním publikačním prostředkem primárních pramenů práva v našem prostředí. Vycházejí v ní vybrané české právní předpisy.

Sbírka má tradici již od vzniku československého státu v roce 1918, kdy její první částka vyšla v listopadu 1918. Je jediným zdrojem právních předpisů a zdrojem primárních písemných pramenů práva.

V naší moderní právní historii od roku 1849 je zaveden jediný systém vyhlašování závazných a platných právních předpisů. Princip formální publicity práva je postaven na to, že každý právní předpis musí a může být vyhlášen pouze skrze takto státem určenou konkrétní oficiální sbírku. Historicky byly ale i v tomto obobí připuštěny výjimky, kdy předpis mohl být vyhlášen i jiným způsobem - materiálním.

V současné verzi se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností (vyhlášky). Vedle toho se ve sbírce vyhlašují také další právní akty - nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon, sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne, usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla, rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou, sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon, úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon.

Historie

Soukromé

Vydávané pouze soukromými subjekty pro potřeby praktikujících právníků.

rakouské zákony
 • Franz Anton von Quarient und Raal: Codex Austriacus I–III (1704): sbírka zákonů a nařízení (1526–1704)
 • S. G. Herrenleben: Codex Austriacus IV–V (1748–52): sbírka zákonů a nařízení (1704–1748)
 • T. I. von Böck: Codex Austriacus VI–VII (1777): sbírka zákonů a nařízení (1748–1770)
české zákony
 • Jakub rytíř Weingartenu: Codex Ferdinandeo–Leopoldinus (Praha 1701): sbírka českých zákonů a nařízení (1620–1699)
 • Jakub rytíř Weingartenu: Codex Ferdinandeo–Leopoldinus Josephino Carolinus (1720): sbírka českých zákonů a nařízení (1620–1718)
 • Codex Ferdinandeo–Leopoldinus Josephino Carolinus Continutiones I–IV: sbírka českých zákonů a nařízení (1720–1735)
společné rakousko-české zákonodárství

První předchůdci pozdějších polooficiálních a oficiálních (úředních) sbírek vydávané od 80. let 18. století.

 • Joseph Kropatschek: Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung I–XVIII. Wien 1785–1790

Úřední (polooficiální)

Vydávané pod záštitou centrálních vládních úřadů, ale oficiálně nebyly zřízeny ze zákona:

 1. Justizgesetzsammlung (JGS, Sbírka zákonů soudních, Sb. z. s.): 1780 – 2. 12. 1848. Byla určena pro soudy.[1]
 2. Politische Gesetzessammlung (PGS, Sbírka zákonů politických, Sb. z. p.): 1790 – 2. 12. 1848.[2] Určena státním úředníkům. Byly v ní otišteny i některé předpisy z JGS.
 3. Sbírky zákonů provinciálních – pro jednottlivé země monarchie (od 1819 do 1848)

Oficiální (úřední)

Zřízené na základě zákona a na základě principu tzv. formální publikace:

 1. Reichsgesetzblatt (RGBl., říšský zákoník, ř. z.): 1848–1918
 2. Český zemský zákoník (čes. z. z.): 1848-1948
 3. Moravský zemský zákoník (mor. z. z.): 1848-1948
 4. Slezský zemský zákoník (slez. z. z.): 1850-1928
 5. Sbírka zákonů (Sb.): od 1918 do dnešní doby - aktuální
  • jednotlivé etapy vydávání a pojmenování sbírky zákonů:
   • Sbírka zákonů a nařízení (Sb. z. a n.): 1918–1945
   • Od 10. 1. 1939 do 10. 3. 1939 vycházely 2 Sbírky zákonů: celostátní (Sb. I) a pro jednotlivé země (Sb. II).
   • Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (Sb.): 1945 -48
   • Sbírka zákonů republiky československé (Sb.): 1948-59
   • Sbírka zákonů Československé socialistické republiky (Sb.): 1962-90
   • Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní republiky (Sb.): 1990-92
   • Sbírka zákonů (Sb.): 1993-99
   • Sbírka zákonů a mezinárodních smluv (Sb.): od 1999
 6. Slovenský zákoník (slov. z.): 1939-45 (samostatný Slovenský štát)
 7. Sbierka nariadeni SNR : 1944-48 + Sbierka zakonov SNR (Sb. SNR): 1948-59 (pouze pro Slovensko)

Zákony o Sbírce zákonů

 1. zákon č. 139/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, ve znění zákona č. 500/1921 Sb. z. a n.
 2. vládní nařízení č. 392/1938 Sb. z. a n., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské, účinné od 1. ledna 1939. Protože pocházelo z doby nesvobody, přestalo tím být ipso facto použivatelné.
 3. dekret č. 4/1940 Úř. věst. čsl., jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády.
 4. dekret č. 19/1945 Sb. II, o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
 5. zákon č. 214/1948 Sb., o Sbírkách zákonů, ze dne 21. července 1948.
 6. zákon č. 77/1959 Sb., o Sbírce zákonů a Úředním listě, ze dne 18. prosince 1959.
 7. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, ze dne 10. ledna 1962.

Říšský zákoník

Obecný říšský zákoník se stal vůbec prvním oficiálním publikačním prostředkem na našem území, resp. byl první úřední sbírkou vydávanou zřízenou přimo ze zákona a na základě nově zavedeného tzv. principu formální publikace. Sbírka byla zřízena na základě tzv. prvního publikačního patentu z března 1849. První částka pak vyšla až v říjnu téhož roku. Vycházel mezi lety 1849 až 1918.

Všechny právní předpisy, aby se staly platnými, musely být vydány skrze takovou úřední sbírku. Sbírka měla obsahovat veškeré zákony říšské a zemské, patenty, císařská nařízení, všechny smlouvy s jinými státy, nařízení vydaná ministerstvy a jinými ústředními orgány. V praxi v zákoníku byly publikovány i jiné druhy aktů, v některých případech to nebyly ani právní předpisy, ale spíše akty individuální normativní povahy.

Autentické znění vydaných předpisů, tj. originální právně závazný text pro výklad byl původně od roku 1849 do roku 1852 zaveden původně v 10 vyjmenovaných zemských jazycích (mezi nimi i čeština). Posléze od roku 1853 byla jako jediný originální text určena němčina.

Říšský zákoník byl přímým předchůdcem Sbírky zákonů, která převzala všechny jeho základní principy, formu, vzhled a celou koncepci formální publikace právních předpisů v roce 1918.

Úřední věstník

Kromě publikačního prostředku určené pro právní předpisy na nejvyšší úrovni (sbírka zákonů, dříve říšský zákoník) fungovaly již historicky také publikační prostředky nižšího stupně vyhlašující či publikující předpisy na podzákonné úrovni nebo jiné vybrané akty. V českém prostředí byly nazývany většinou vládními věstníky v době monarchie či úředními listy a úředními věstníky v době republiky. Vedle nich navíc existovala navíc forma dalších publikačních prostředků - úředních periodik, kde byly oznamována vydání právních předpisů v oficiálních sbírkách předpisů či byly republikovány takové předpisy, např. Vídeňské noviny, Budapešťské noviny a Pražské noviny v době monarchie.

Po vzniku československého státu v roce 1918 plnily prozatímní funkci podzákonné úředn sbírky předpisů původní Pražské noviny, jež si tuto roli přinesly již z doby monarchie. Samotný Úřední věstník byl založen až roku 1920 a jeho tradice vydávání trvala až do roku 1962.

Dnešním nástupcem podzákonných sbírek předpisů na nižší úrovni je v českém prostředí Ústřední věstník České republiky [3], který vydává ministerstvo spravedlnosti . od roku 2000 přístupný volně na Internetu.[4].

Dále funguje již historicky od druhé poloviny 19. století z dob rakousko-uherské monarchie tradice, kdy některé ústřední správní úřady nejvyšší správní úřady vydávají své resortní věstníky:[5]. V nich jsou publikovány vnitřní resortní předpisy či republikovány podzákonné předpisy v jejich gesci.

Vizte též

Prameny a literatura

 • Cvrček, František. Vyhlašování právních předpisů. Právník, 1996, č. 7, s. 606-617. ISSN 0231-6625.
 • Kindl, Vladimír. K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem 1848, In: MALÝ, K. a L. SOUKUP (eds.) Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Praha: Karolinum, 2006.
 • Kindl, Vladimír. O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly součástí československého právního řádu, a o jejich vyhlašování. In: příloha časopisu Právní fórum 8/2008, s. 1-11.
 • Kindl, Vladimír. První svazek říšského a českého zemského zákoníku a právní předpisy tzv. doby předbřeznové, In: V. Knoll (ed.) Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Acta historico-iuridica Pilsnensia. Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, s. 157–16.
 • Kindl, Vladimír. Polozapomenutý „návrh zákona“ o autentickém textu říšského zákoníku v českém jazyku z roku 1907“, In: Klíma, K., Jirásek, J. (eds.) Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 594-599.
 • Kindl, Vladimír, Králík, Lukáš. Slezský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918), In Bubelová, K. (ed.). Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. Olomouc: PF UPOL, 2010, s. 225-229. ISBN 978-80-244-2491-0.
 • Kindl, Vladimír, Králík, Lukáš. Moravský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918), In: Knoll ,V. (ed.) Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 104 -112. ISBN 978-80-7380-325-4.
 • Králík, Lukáš. Zemské věstníky a vznik republiky. In: Vojáček, Ladislav, Tauchen, Jaromír (eds.). III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 366 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy university, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 529. ISBN 978-80-210-7938-0. s. 131-142. [ONLINE] dostupné: https:// https://www.law.muni.cz/sborniky/dejiny/setkani2015.pdf
 • Králík, Lukáš. Moravský zemský zákoník (1848-1948). Moderní dějiny, 2016, ročník 24, číslo 2, s. 97-113. ISSN 1210-6860. [online] dostupné: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/moravsky-zemsky-zakonik.
 • Králík, Lukáš. Slezský zemský zákoník. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2017, ročník LXIII, číslo 1, s. 25-36. ISSN 0323-061. [ONLINE] dostupné: http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404055818.pdf a http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/slezsky-zemsky-zakonik.
 • Králík, Lukáš. Podkarpatská Rus a publikace právních předpisů. Správní právo, 2017, ročník L., číslo 1, s. 29-43. ISSN 0139-6005. [ONLINE] dostupné: http://www.mvcr.cz/clanek/podkarpatska-rus-a-publikace-pravnich-predpisu.aspx.
 • Králík, Lukáš. Český zemský zákoník. Právník, 2017, ročník 156, číslo 9, s. 783-798. ISSN 0231-6625.
 • Králík, Lukáš. Zemské sbírky právních předpisů. Právní rádce, 2018, ročník XXVI, číslo 2, s. 62-67. ISSN 1210-4817. [online] dostupné z: https://ihned.cz/c1-66044860-zemske-sbirky-pravnich-predpisu.
 • Králík, Lukáš. Říšský zákoník a počátky formální publikace předpisů. Právní rádce, 2018, č. 9, s. 64-69. ISSN 1210-4817. [online] dostupné z:https://pravniradce.ihned.cz/c1-66234290-rissky-zakonik-a-pocatky-formalni-publikace-predpisu.
 • Králík, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník, 2019, č. 3, s. 307-328. ISSN 0231-6625.
 • Králík, Lukáš. Slovenské sbírky a publikace právních předpisů. Právny obzor, 2019, č. 1, s. 3-21. ISSN 0032-6984.
 • Králík, Lukáš. Tradice publikace práva a sbírky právních předpisů. Archivní časopis, 2019, ročník 69, č. 1, s. 20-53. ISSN 0004-0398.
 • Škarda, J. O vyhlašování zákonů. Právník, 1865, ročník 4, s. 290-296.

Další odkazy

 1. Ministerstvo vnitra – officiální Sbírka zákonů (PDF)
 2. Tori Soft – právní předpisy za poslední 4 týdny
 3. Sagit – volně přístupná Sbírka zákonů
 4. Zákony pro lidi – volně přístupná Sbírka zákonů
 5. ASPI
 6. rakouské sbírky (německy)