Správní akt

Přejít na: navigace, hledání

Správní akt je rozhodnutí, kterým správní úřad řeší právní poměry jmenovitě určených osob v konkrétním případě.

Druhy

  • konstitutivní – zakládají, mění nebo ruší správní vztahy. Působí pro futuro a ex nunc.
  • deklaratorní – autoritativně potvrzují existenci správních vztahů. Působí pro praeterito a ex tunc.

Rozhodnutí bylo podle § 68 odst. 1 vládního nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení), označováno jako výměr.

Podle právního názoru ústavního soudu v nálezu ... FOR YOU v. finanční úřad v Břeclavi ze dne dne 9. června 1999, sp. zn. II. ÚS 318/98, N 89/14 SbNU 241, NALUS: 31567 není kontrolní protokol, zde označený jako "Zpráva o výsledku finanční revize", ani deklaratorním správním aktem, nýbrž pouhým důkazem pro další správní řízení. Je to pouhé opatření, (processní) rozhodnutí předběžné povahy. S tím se v konkrétní věci ztotožnilo i usnesení NSS O. V. v. ministerstvo životního prostředí ze dne 12. 2. 2004, čj. 5 A 55/2001–68, SJS 567, NSS 192, kde nejasnost původního odůvodnění odstranila právní věta: "Rozhodnutí o námitkách … není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti, a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s."