Listina: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(* [http://paleografie.org/UK/index.php?target=gallery240 Slovníček archivní terminologie] I. Praha 1954)
(přepracování)
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Další význam|[[Listina základních práv a svobod]]}}
 
{{Další význam|[[Listina základních práv a svobod]]}}
'''Listina''' (latinsky ''diploma'') není [[zákon]]em nijak definována; může to být obecně jakýkoli druh písemnosti s právně relevantním záznamem.
+
'''Listina''' (latinsky ''diploma'') je druh písemnosti (dokumentu) s právně relevantním záznamem. Není [[zákon]]em nijak definována.
  
== Druhy listin ==
+
== Druhy dokumentů ==
 +
Podle časového hlediska můžeme dokumenty členit na
 +
* '''dlouhodobé''' (delší než 5 let), obvykle '''program''' či '''dlouhodobá koncepce'''
 +
* '''střednědobé''' (více než rok až do 5 let), nyní nejčastěji '''strategie'''
 +
* '''krátkodobé''' (méně než rok, včetně), typicky '''(akční) plán'''
  
 +
== Typy listin ==
 
Historicko-právně se rozlišují dva základní druhy listin:
 
Historicko-právně se rozlišují dva základní druhy listin:
 
* listiny '''deklarativní''' nebo-li vysvědčovací (notitiae), které objektivním způsobem dokumentují [[Právní jednání|právní pořízení]], které se uskutečnilo dříve a na nich nezávisle;
 
* listiny '''deklarativní''' nebo-li vysvědčovací (notitiae), které objektivním způsobem dokumentují [[Právní jednání|právní pořízení]], které se uskutečnilo dříve a na nich nezávisle;
Řádka 27: Řádka 32:
 
Listiny vystavené [[veřejný úřad|veřejným úřadem]] se nazývají '''veřejné listiny''' a požívají '''presumce správnosti''' (není-li prokázán opak, osvědčuje listina to, co je na ní uvedeno). Ostatní listiny jsou '''soukromé'''. U jakékoli listiny, veřejné i soukromé, je však možné prokázat, jestli jde o '''padělek''' (falsum).
 
Listiny vystavené [[veřejný úřad|veřejným úřadem]] se nazývají '''veřejné listiny''' a požívají '''presumce správnosti''' (není-li prokázán opak, osvědčuje listina to, co je na ní uvedeno). Ostatní listiny jsou '''soukromé'''. U jakékoli listiny, veřejné i soukromé, je však možné prokázat, jestli jde o '''padělek''' (falsum).
  
=== Další typy listin ===
+
=== Dokumenty o jednání ===
 
'''Záznam''' (angl. ''record'') je listina, na níž je zachycen průběh jednání. '''Zápis''' (protokol) je listina shrnující výsledky jednání.
 
'''Záznam''' (angl. ''record'') je listina, na níž je zachycen průběh jednání. '''Zápis''' (protokol) je listina shrnující výsledky jednání.
  
 
== Historický exkurs ==
 
== Historický exkurs ==
Samotný termín ''listina'' zavedl do češtiny teprve historik František Palacký, aby terminologicky odlišil listy s právním významem od listů ostatních, např. od běžné korespondence (do té doby se používal termín ''list'' s příslušným adjektivem, například ''zakládací list''). Historické listiny zkoumá diplomatika, která zdůrazňuje, že každá doba dává listinám specifickou formu danou nejen místem a dobou vzniku listiny, ale i věcmi a osobami, jichž se týká.<ref>Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: ''Vademecum pomocných věd historických'', 3. vydání, Jinočany, H&H 1997, s. 154, 175-178.</ref>
+
Samotný termín ''listina'' zavedl do češtiny teprve historik František Palacký, aby terminologicky odlišil listy s právním významem od listů ostatních, např. od běžné korespondence (do té doby se používal termín ''list'' s příslušným adjektivem, například ''zakládací list''). Historické listiny zkoumá '''diplomatika''', která zdůrazňuje, že každá doba dává listinám specifickou formu danou nejen místem a dobou vzniku listiny, ale i věcmi a osobami, jichž se týká.<ref>Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: ''Vademecum pomocných věd historických'', 3. vydání, Jinočany, H&H 1997, s. 154, 175-178.</ref>
  
 
== {{Interní odkazy}} ==
 
== {{Interní odkazy}} ==

Verse z 6. 1. 2015, 12:21

Listina (latinsky diploma) je druh písemnosti (dokumentu) s právně relevantním záznamem. Není zákonem nijak definována.

Druhy dokumentů

Podle časového hlediska můžeme dokumenty členit na

 • dlouhodobé (delší než 5 let), obvykle program či dlouhodobá koncepce
 • střednědobé (více než rok až do 5 let), nyní nejčastěji strategie
 • krátkodobé (méně než rok, včetně), typicky (akční) plán

Typy listin

Historicko-právně se rozlišují dva základní druhy listin:

 • listiny deklarativní nebo-li vysvědčovací (notitiae), které objektivním způsobem dokumentují právní pořízení, které se uskutečnilo dříve a na nich nezávisle;
 • listiny konstitutivní nebo-li dispozitivní (chartae), které právní úkon přímo zakládají.

Dále možno listiny prakticky libovolně dělit podle jejich obsahu, vydavatele a autenticity.

Na substrátu (podkladu) listiny přitom nezáleží: za platnou byla uznána i listina (směnka) vyhotovená na dřevěné krabici od doutníků. Zvláštní postavení mají písemnosti v elektronické podobě (bez hmotného substrátu), které se de lege lata za listiny nepovažují, přestože ve většině případů mohou plnit obdobnou funkci.

 • Prvopis (originál) je listina, která obsahuje authentický záznam, včetně originálních prvků dosvědčujících pravost projevu vůle (povinně podpisu, v některých případech i razítka, příp. pečeti).
 • Druhopis je listina odvozená od prvopisu, od nějž se obsahem neliší, avšak její pravost není osvědčena authenticky jako na prvopisu, ale jiným zákonem předepsaným způsobem (např. u úředně ověřeného opisu vyznačením doložky o shodě opisu s originálem). S výjimkou směnek, šeků, bankovek, cenin, úředních průkazů a dalších specifických listin mají prvopisy a druhopisy stejnou platnost a důkazní sílu a lze je použít stejným způsobem.
 • Opis (kopie) je listina stejného obsahu jako prvopis. Nemá-li žádné authentisační prvky, hovoříme o prosté kopii, je-li shoda s originálem ověřena doložkou o vidimaci, používá se termínu úředně ověřený opis (jenž je, jak bylo vysvětleno shora, druhopisem).
 • Výpis je opis, který obsahuje pouze část záznamu originální listiny (např. výpis z obchodního rejstříku).
 • Stejnopis (exemplář, angl. counterpart) je jedno ze shodných vyhotovení prvopisu nebo druhopisu. "Stejnopis rozsudku/usnesení" zasílaný soudem stranám řízení je formálně stejnopisem druhopisu, naopak správní úřady až do účinnosti nového správního řádu (1. ledna 2006) obvykle stranám zasílaly stejnopisy prvopisů. Stejnopis je regulován např. v § 64 odst. 1 a 2 směnečného řádu: "Směnku lze vystavit ve dvou nebo více stejnopisech. Tyto stejnopisy musí být v textu listiny číslovány, jinak platí každý stejnopis za zvláštní směnku."

Ustanovení § 69 odst. 1 věty třetí nového správního řádu nesmyslně směšuje prvopis s druhopisem, ačkoliv z povahy věci je naprosto zřejmé, že druhopis není stejnopisem prvopisu: „Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.“

Podle nesmyslného § 67 odst. 4 písm. a) osnovy daňového řádu: "V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá"[1], což je známkou nekvalitní práce legislativy ministerstva financí a legislativní rady vlády.

Veřejné a soukromé listiny

Nejdůležitější jsou ty listiny, které osvědčují projev soukromé nebo veřejné vůle, a z nich zejména právní úkony, rozhodnutí a osvědčení.

Listiny vystavené veřejným úřadem se nazývají veřejné listiny a požívají presumce správnosti (není-li prokázán opak, osvědčuje listina to, co je na ní uvedeno). Ostatní listiny jsou soukromé. U jakékoli listiny, veřejné i soukromé, je však možné prokázat, jestli jde o padělek (falsum).

Dokumenty o jednání

Záznam (angl. record) je listina, na níž je zachycen průběh jednání. Zápis (protokol) je listina shrnující výsledky jednání.

Historický exkurs

Samotný termín listina zavedl do češtiny teprve historik František Palacký, aby terminologicky odlišil listy s právním významem od listů ostatních, např. od běžné korespondence (do té doby se používal termín list s příslušným adjektivem, například zakládací list). Historické listiny zkoumá diplomatika, která zdůrazňuje, že každá doba dává listinám specifickou formu danou nejen místem a dobou vzniku listiny, ale i věcmi a osobami, jichž se týká.[1]

Vizte též

Další odkazy

Poznámky pod čarou

 1. Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, 3. vydání, Jinočany, H&H 1997, s. 154, 175-178.