Litispendence

Verse z 2. 5. 2017, 13:25; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Překážka litispendence (nebo litis pendentis, lat. "probíhajícího sporu") brání soudu projednat návrh ve věci, o níž již bylo zahájeno řízení. Není rozhodné, který přitom soud tento návrh projednává: ani v případech, kde je dána příslušnost několika soudů, nesmí být o identické věci vedeno více než jedno souběžné řízení.

Český právní řád neobsahuje obecnou úpravu hromadné žaloby (angl. class action), podávané skupinou stejně postižených žalobců, např. spotřebitelů, drobných akcionářů apod. Jen rudimentem je § 25 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů. Ustanovení § 83 odst. 2 občanského soudního řádu, které na některé takové spory rozšiřuje působení překážky litispendence a dovoluje dalším žalobcům připojit se k řízení toliko v postavení vedlejšího účastníka s omezenými procesními právy, je legislativně nepříliš zdařilou, ústavně nekonformní snahou řešit riziko zahlcení soudů druhově stejnými žalobami. Stávající úprava navíc posiluje inkvisiční charakter řízení na úkor řízení kontradiktorního a jde tím proti obecnému trendu ve vývoji procesního práva.

Vizte též