Ústava

Přejít na: navigace, hledání

Ústava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm. Verfassung) je v materiálním smyslu soubor norem, které rozdělují státní moc a stanovují pravomoci jejích nositelů. Ve formálním smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení občanů vůči státu. Ústava je přijímána v ústavodárné proceduře, mluví se o ústavodárci.

Některé ústavy (nikoli však česká) obsahují i katalog základních práv; v jiných tuto úpravu provádí zvláštní právní předpis, resp. ústavní zákon, např. Listina základních práv a svobod. Součástí moderních ústav bývá preambule. Ústava bývá rigidní, tzn. jsou stanovena zvláštní pravidla, za nichž lze ústavu změnit: některá ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých zákonů, změna však není vyloučena.

Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie, Nový Zéland: en:Uncodified constitution) psaná v jednom dokumentu. Některé státy ústavu ve formálním smyslu nemají, např. Stát Israel (nahrazuje ji soustava "základních zákonů"). Ústava Spolkové republiky Německo byla r. 1949 přijata jako provizorní a nazvána záměrně odlišně Grundgesetz (základní zákon), po sjednocení však nebyla nahrazena.

Druhy ústav

 • právní – žádoucí cílový model rozložení mocí ve státě je upraven základním zákonem
 • faktická – reálně se uplatňující ústavní zřízení v určitém státě
 • v materiálním smyslu – všechna právní pravidla, která upravují ústavní materii
 • ve formálním smyslu – právní dokument, který řeší otázku ústavní materie
 • v ideálním smyslu – právní akt, zajišťuje určitá práva
 • rigidní – k její změně je potřeba komplikovanější postup než ke změně obyčejných zákonů
 • flexibilní – stejný postup jako ke změně zákonů
 • psaná
 • nepsaná
 • reálná – znění ústavy se shoduje se skutečným stavem věcí
 • fiktivní – znění ústavy se neshoduje se skutečným stavem věcí
 • původní – ústava, která vznikla bez inspirace jiným ústavním textem
 • přenesená – některé její prvky přenešeny z již existující ústavy
 • revoluční – ústavy vzniklé během revoluce
 • dohodnutá – výsledkem jednání
 • oktrojovaná – darována autoritou (panovníkem)

Ústava Spojeného království

Spojené království formální ústavu nemá. Za nejstarší charty (části) ústavy se považují (William BlackstoneCommentaries on the Laws of England, 1765–1769):

 1. Magna charta (1215)
 2. Prosba o práva (1628)
 3. Habeas corpus (1679)
 4. Listina práv (1689)
 5. Zákon o nástupnictví (1701)

Dále viz en:Constitution of the United Kingdom.

Ústavy platné na území České republiky

 1. vladislavské zřízení zemské z roku 1500
 2. česká konfederace z roku 1619[1]
 3. obnovené zřízení zemské z roku 1627
 4. ústavní listina rakouského císařství (dubnová ústava) z roku 1848
 5. březnová ústava z roku 1849[2]
 6. únorová ústava z roku 1861
 7. prosincová ústava z roku 1867
 8. prozatímní ústava z listopadu 1918, 37/1918 Sb.
 9. Ústavní listina Československé republiky, 121/1920 Sb.
 10. "ústava 9. května", 150/1948 Sb.
 11. Ústava Československé socialistické republiky, 100/1960 Sb.
 12. ústava České republiky z 16. prosince 1992, 1/1993 Sb.

Novely české ústavy

 1. ústavní zákon č. 347/1997 Sb. – zbytečná novela kvůli VÚSC (zavedení krajů vyjmenováním okresů; z Ústavy vypuštěna zmínka o potenciální existenci zemí ve čl. 99 a celý čl. 103 "O názvu vyššího územního samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo.")
 2. ústavní zákon č. 300/2000 Sb. – vysílání vojsk
 3. ústavní zákon č. 448/2001 Sb. – novela ČNB: místo péče o stabilitu měny nyní ČNB pečuje o cenovou stabilitu.
 4. ústavní zákon č. 395/2001 Sb. – změna dualistického systému mezinárodního práva na monistický
 5. ústavní zákon č. 515/2002 Sb. – zbytečná novela kvůli referendu o EU. Ústava byla zaneřáděna jednorázovými právními normami, nyní již konsumovanými.
 6. ústavní zákon č. 319/2009 Sb. – rozpuštění Poslanecké sněmovny, pokud to navrhne třípětinová většina poslanců
 7. ústavní zákon č. 71/2012 Sb. – zavedení přímé volby prezidenta
 8. ústavní zákon č. 98/2013 Sb. – omezení imunity členů Parlamentu ČR a soudců Ústavního soudu ČR

Vizte též

Poznámky pod čarou

 1. Konfederace stavů zemí Koruny české
 2. http://pravo.touf.cz/zakony/historicke-pravni-dokumenty/stadionova-ustava.html

Další odkazy