Pomluva

Verse z 16. 6. 2007, 06:28; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pomluva [angl. (criminal) slander, něm. Verleumdung, fr. calomnie] je verbální trestný čin, spočívající v tom, že pachatel sdělí o poškozeném nepravdivé informace způsobilé přivodit mu značnou újmu na osobnostních právech.

Jako všechny verbální trestné činy budí pomluva kontroversi mezi liberály, kteří si nepřejí tento skutek trestněprávně stíhat, a konservativci, kteří jsou přesvědčeni, že je povinností veřejné moci zasahovat i do těchto vztahů. V České republice v současné době převažuje konservativní mínění, je však třeba podotknout, že podle judikatury Nejvyššího soudu je možnost odsoudit pachatele pomluvy omezena na případy vůbec nejtěžších zásahů do osobnostních práv poškozeného, např. nepravdivé nařčení, že poškozená nabízí za úplatu sexuální služby nebo že se rozvedený manžel dopouští na dětech ze společného manželství sexuálního násilí. V ostatních případech Nejvyšší soud rozsudky nižších soudů ruší.

Pomluva je úmyslný trestný čin, proto je nutné, aby pachatel věděl o tom, že sdělované informace jsou nepravdivé, nebo byl minimálně srozuměn s tím, že nepravdivé být mohou, a neučinil přesto nic pro to, aby si jejich pravdivost ověřil.

V některých právních řádech je pomluva soukromožalobním deliktem, v jiných není trestným činem vůbec. V českém právu se soukromožalobní procedurou řeší méně intensivní zásahy do osobnostních právpřestupky. V případu R. v. Lucas kanadský nejvyšší soud prohlásil trestný čin pomluvy za ústavní.

Pomluva je laiky často zaměňována s urážkou na cti (nactiuhtráním, difamací), což je soukromoprávní delikt.

Vizte též

Další odkazy