Poškozený

Přejít na: navigace, hledání

Poškozený je v právu ten, komu byla způsobena škoda.

Na náhradu škody má poškozený nárok buď tehdy, byla-li škoda způsobena protiprávním jednáním (deliktem) druhého (obecná odpovědnost za škodu) nebo k ní došlo za okolností, které zakládají tzv. objektivní odpovědnost za škodu (odpovědnost za následek), např. provozem motorových vozidel, v případě ztráty věci odložené v restauraci apod. Objektivní je rovněž odpovědnost státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.).

V trestním řízení se poškozený účastní řízení jako procesní strana vždy, v přestupkovém řízení pouze, pokud uplatnil nárok na náhradu škody, a účastníkem řízení o jiném správním deliktu poškozený podle stávající praxe není nikdy. Připravovaný zákon o přestupcích a jiných správních deliktech tuto nejednotnou úpravu mění a postavení účastníka řízení přiznává poškozenému ve všech případech.

Vizte též