Dekret č. 5/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Dekret č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, vydaný 19. května 1945, je jedním z nejdůležitějších dekretů presidenta Beneše.

Jeho povaha je rehabilitační a restituční. Dekret stanovil:

§ 1

Jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud byla uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce.

Způsob uplatnění nároků plynoucích z neplatnosti těchto právních úkonů měl být upraven zvláštním dekretem, ten však nikdy vydán nebyl.

Retroaktivní zneplatnění právních úkonů se ovšem neuplatňovalo ex officio, takže Češi a Slováci si mohli ponechat židovský majetek, který jim byl svěřen do úschovy v důsledku obavy z uplatnění Norimberských zákonů a o který se po válce nikdo nepřihlásil.

V další části dekret rozhodl o zavedení tzv. národní správy nad majetkem tzv. státně nespolehlivých osob. Dekret však nevycházel z předválečné definice státně nespolehlivé osoby, ale určil, že státně nespolehlivé jsou všechny osoby německé a maďarské národnosti, a dále "osoby, které vyvíjely činnost, směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly a záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé a maďarské okupanty."

Následně – dekretem č. 108/1945 Sb. – byl tento majetek bez náhrady zkonfiskován také de iure.

Vizte též

Další odkazy