Dekret č. 8/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Dekret č. 8/1945 Sb. o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků, vydaný 2. června 1945, patří mezi dekrety presidenta Beneše, které vyvracejí thesi o jejich domnělé "vyhaslosti". Tímto dekretem byl Sovětskému svazu věnován rozsáhlý soubor nemovitostí v Praze-Bubenči, do té doby ve vlastnictví bankéře Jiřího Poppera.

Dekret stanovil:

§ 1

Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 19, 372, 929, 1010 a 1101, vesměs pozemkové knihy pro katastrální území Bubeneč.

§ 2

Československý stát věnuje nemovitosti, uvedené v § 1, Svazu sovětských socialistických republik pro účely zastupitelských úřadů jakožto dar a projev díků za pomoc, kterou Svaz sovětských socialistických republik poskytl Československé republice v osvobozovacím boji.

§ 3

Vklad práva vlastnického pro Svaz sovětských socialistických republik se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle §§ 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.

§ 4

Nároky původních vlastníků nemovitostí na náhradu a nároky osob, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, zůstávají vyhrazeny pozdější zákonné úpravě.

V takto získaných budovách Sovětský svaz zřídil rozlehlou ambasádu a další objekty používal do r. 1989 i později mj. ke koordinaci zpravodajské sítě působící v evropských zemích.

Protože dekret disponoval se soukromým majetkem, aniž by byly dány podmínky pro vyvlastnění, lze tento postup označit za státní mocí aprobovanou a uskutečněnou krádež. V současné době probíhá soudní spor o vlastnictví k nemovitostem, resp. o náhradu za ně. Česká republika restituční nárok potomků původního vlastníka neuznává a tvrdí, že majetek nabyla v souladu s právem.

Vizte též