Evropský soud pro lidská práva

Přejít na: navigace, hledání

Evropský soud pro lidská práva (fr. Cour européenne des droits de l'homme, angl. European Court of Human Rights; ESLP, angl. ECtHR) je úřad Rady Evropy, v jehož působnosti je ochrana práv vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Sídlí ve Štrasburku.

HUDOC

Webovskou databasí rozsudků ESLP je HUDOC.[1] Po reformě konečně ustal problém s trvalými hlubokými odkazy (angl. permalinks) a dokonce fungují i staré odkazy. Dříve je nestačilo toliko zkopírovat z adresního řádku, nýbrž bylo nutné najít správný permalink. Ten měl dříve tuto strukturu: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=811200&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649, přičemž uvádění tabulky (table) bylo zbytečné. Dnes: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78389. Jednotlivé jazykové verse rozhodnutí se i nadále liší číslem dokumentu, např. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=825443&portal=hbkm&source=externalbydocnumber, dnes: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83256 a http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=825444&portal=hbkm&source=externalbydocnumber, dnes: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83258.

Vizte též