Materiálie

Přejít na: navigace, hledání

Materiálie v oboru práva jsou dokumenty, které provázejí vznik zákona. Mezi ně patří například návrh zákona, důvodové zprávy, připomínky ministerstev, vyjádření a usnesení parlamentních výborů a komisí a konečně záznamy z jednání parlamentu, která vedla k přijetí zákona.

Materiálie mají důležitou funkci při výkladu zákona neboť svědčí o postupech, jimiž zákonodárce dospěl k vyjádření své vůle (tj. zákona). Soud, jenž jediný je v systému, kde platí dělba moci, k výkladu zákona příslušný, tedy může z materiálií vyvodit úmysl zákonodárce. Přitom však úmysl zákonodárce vyjádřený mimo legislativní text nelze nadřadit nad rámec významu a smyslu vyplývajícího z psaného textu dané právní úpravy, neboť výchozím textem interpretace musí i nadále zůstat samotný normativní text platného zákona.

Vizte též

Prameny a literatura

  • Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A.: Teorie práva, 2. přepracované vydání, Praha 2004.