Sbírka rozhodnutí

Přejít na: navigace, hledání

Sbírky soudních rozhodnutí jsou specializované publikační prostředky, kde jsou publikována v upravené podobě rozhodnutí různých druhů a stupňů soudů. Písemné záznamy ve formě sbírek soudních rozhodnutí (nebo odborná periodika) představovaly až do rozšíření Internetu jediný způsob, jak se odborná veřejnost mohla seznamovat s těmito texty.

Tradice sbírek vybraných rozhodnutí je zakořeněna nejen v naší, ale i dalších evropských právních kulturách, obzvláště v právním prostředí anglosaských kultur. V našem prostředí je možno dohledat první výskyty sebraných a upravených textů soudů nejméně již ve 13. století.

Sbírky bývají opatřeny přidanými informacemi, jako např. indexační informace včetně konkrétních odkazů na související ustanovení právních předpisů, která judikát vykládá. Před samotným textem rozhodnutí, jehož odůvodnění se upravuje a zkracuje, bývá někdy uvedena zvýrazněná právní věta.

Vedle obecných sbírek existují rovněž četné specialisované sbírky týkající se např. různých oborů či oblastí práva či jednotlivých právních insitutů.

Nejstarší oddobí

Již nejméně od poloviny 13. století máme doklady o existenci různých forem záznamů upravených textů soudních rozhodnutí.

Starší sbírky rozhodnutí před rokem 1848

V období před vznikem moderního právního systému, který vznikl na konci 18. století a v podstatě trvá dodnes, byly vydávány pouze jednorázové a nahodilé výběry upravených soudních rozhdodnutí ve formě určitých sborníků, většinou zaměřeny na konkrétní oblasti práva či soudy.

Starší sbírky rozhodnutí po roce 1848

V době rakousko-uherské monarchie začaly vycházet v druhé polovině 19. století první periodické polooficiální či soukromé sbírky rozhodnutí.

 • Sammlung von civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. obersten Gerichthofes (1859–1897, Glaser/Unger & Walther, GlU)
 • Neue Folge der Sammlung von civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. obersten Gerichthofes (1898–1915, Glaser/Unger Neue Folge, GlUNF).

Sbírky rozhodnutí po roce 1918

jediná oficiální /polooficiální/ sbírka vydávaná jako příloha Věstníku ministerstva spravedlnosti byla (jejíž vydávání nebylo výslovně ukotveno v zákoně):

 • civilní řada "Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských" a trestní řada ""Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních" - vycházející od roku 1921

nejvýznamější edicí publikované judikatury v době první republiky se stala - 'Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic Republiky československé' (vydávána od 1919 do roku 1948), která se dělila na dvě sbírky:

 • sbírka Vážný (řada Rc a řada Rt) - "Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech civilních" a "Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních"
 • sbírka Bohuslav (řada Boh. Adm. a řada Boh. Fin.) - "Sbírka nálezů nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních" a "Sbírka nálezů nejvyššího správního soudu ve věcech finančních"

dalšími významnými sbírkami tohoto období byly také např.:

 • "Sbírka rozhodnutí vrchních a krajských soudů zemí České, Moravskoslezské i Slovenské a Podkarpatskoruské" - editoři Rouček a Sedláček

Sbírky rozhodnutí po roce 1948

V době socialismu byly zrušeny veškeré poloficiální a soukromé sbírky judikatury a byla nově zřízena jediná (polo)oficiální sbírka:

 • Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - vydávaná od roku 1949 nejdříve ministerstvem spravedlnosti a posléze Nejvyšším soudem (po roce 1970 federálním) - původně až do roku 1971 pod jménem Sbírka rozhodnutí československých soudů .

Po zřízení federace od roku 1970 zřízeny navíc ještě dvě oficiální republikové sbírky republikových nejvyšších soudů:

 • Bulletin Nejvyššího soudu ČSR
 • Výber rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SSR.

Vedle toho ještě vydány 4 speciální Sborníky vybraných rozhodnutí a zobecňujících materiálů (včetně sjednocujících výkladových stanovisek) mezi lety 1974 až 1986 vydávané federálním nejvyšším soudem.

Současné sbírky

V současné době jsou vydávany všemi vrcholnými soudy oficiální sbírky a to na základě výslovných zákonných zmocnění:

 • Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - vydávaná Nejvyšším soudem (původně již od roku 1949).
 • Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - vydávaná Nejvyšším správním soudem.
 • Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu - vydávaná Ústavním soudem.

Vedle toho je zřízena od roku 2011 elektronická oficiální databáze ministerstva spravedlnosti s vybranými editovanými rozhodnutími nižších soudů (JUDIKATURA) pod jménem Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů. Kromě toho mohou být vydávány i další neoficiální sbírky vybraných soudních rozhodnutí soukromými vydavateli.

Literatura

Vizte též