Směnečný platební rozkaz

Přejít na: navigace, hledání

Směnečný platební rozkaz je zvláštní druh platebního rozkazu, kterým soud přikazuje žalovanému, aby zaplatil žalobcem požadovanou částku ze směnky nebo šeku. Úprava směnečného platebního rozkazu je vůči obecnému platebnímu rozkazu speciální, oba právní instituty se však dosti podstatně odlišují.

Směnečný platební rozkaz se vydává pouze na návrh a žalobce musí vedle případných dalších listin k návrhu přiložit nebo předložit předmětnou směnku nebo šek, a to v prvopisu. Nemá-li soud o pravosti tohoto cenného papíru pochybnosti, vydá směnečný platební rozkaz, v němž žalovanému uloží zaplatit požadovanou částku do 15 dnů od právní moci platebního rozkazu, nebo ve stejné lhůtě podat námitky.[1] Směnečné námitky lze uplatnit pouze v této lhůtě, k pozdějším námitkám již nelze přihlédnout, a na rozdíl od odporu musí být řádně odůvodněny.

Podáním odůvodněných námitek směnečný platební rozkaz nepozbývá účinků tak jako obecný platební rozkaz, proti němuž byl podán odpor, pouze až do rozhodnutí soudu o žalobě nenabývá právní moci. V rozsudku soud rozhodne, zda směnečný platební rozkaz ponechá v platnosti nebo jej zcela nebo zčásti zruší.

Vizte též

Poznámky pod čarou

  1. původní kratší lhůta pro zaplacení směnečného platebního rozkazu nebo podání námitek byla zrušena nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 16/12