Způsoba

Přejít na: navigace, hledání

Způsoba (vzniklo neobratným překladem lat. species, viz dále) je forma, jíž je při eucharistii přijímáno Kristovo tělo, resp. krev, a přeneseně též samotná materie, která se podle křesťanské doktríny stává předmětem transsubstanciace (tj. mysteriosní proměny).

Boží tělo se přijmá sub specie panis, tzn. "pod způsobou chleba" (hostie), Boží krev sub specie vini, "pod způsobou (mešního) vína"; v římskokatholické církvi od gothiky přijímal pod způsobou vína pouze klérus, laici pouze hostii; od II. vatikánského koncilu přijímají i laici stále více pod obojí způsobou. Ustanovení § 1390 katechismu: "Protože Kristus je svátostně přítomen pod každou způsobou, přijímání pod jednou způsobou chleba dovoluje přijmout celý plod eucharistické milosti. Z pastoračních důvodů se v latinském obřadu tento způsob přijímání ustálil jako nejběžnější. Nicméně "svaté přijímání vyjadřuje mnohem plněji svůj způsob znamení, jestliže se koná pod obojí způsobou. V něm je totiž mnohem patrnější znamení eucharistické hostiny". Toto je obvyklá forma přijímání ve východních obřadech."

Nedotčenost eucharistických způsob je předmětem zvláštní ochrany kanonického trestního práva.

Vizte též