Evropské právo

Verse z 21. 8. 2017, 10:22; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Evropské právo je systém původně mezinárodních smluv a obyčejů, který upravuje vztahy mezi státy v rámci evropských společenství. Od rozsudku Costa v. ENEL má evropské právo stále více federální charakter, což se projevuje zejména v nařízení, neboť jsou přímo použitelné.

Dělení

  1. primární právo – upravuje samotné vztahy mezi státy, musí je ratifikovat všechny státy jednotlivě a
  2. sekundární právo, které se zabývá právními úpravami všech oblastí vymezených primárním právem.

Mezi prameny sekundárního evropského práva patří

Při přípravě evropského předpisu evropská komise nejprve vyhotoví zelenou knihu. Ta je základem diskusse a je v ní proto více otázek než odpovědí. Shrnutím diskusse je bílá kniha, která je tak podkladem pro vypracování paragrafovaného znění. Oba druhy knih patří mezi evropské soft law.

Communitatis Europae Lex (CELEX)

Speciální zkrácený systém citace evropských předpisů má zkratku CELEX. Písmenné deskriptory.[1] Soubor všech evropských předpisů je na EUR-Lex. Jeho nevýhodou je, že často bývá pomalý. Od roku 2014 má novou grafickou podobu a nový systém hlubokých odkazů. Příklad poslední směrnice ES, směrnice Rady 2009/158/ES: starý odkaz a nový odkaz.

V CELEX se aktuální znění zakládacích smluv odkazuje takto: pro TFEU je to 12012Exyz, kde E je první písmeno zkratky EHS a xyz je číslo článku, např. 12012E358 je článek 358[2]; pro TEU je to 12012Mxyz, kde M je první písmeno města Maastricht a xyz je číslo článku, např. 12012M005 je článek 5[3]. Na Chartu základních práv Evropské unie se odkazuje pomocí písmene P, např. 12012P008 je článek 8[4].

Příprava evropských předpisů

Jakmile evropská kommisse připraví osnovu, je zaslána radě EU a evropskému parlamentu ke schválení. V rámci rady EU se k ní v pracovních skupinách (B.1 až K.5) vyjadřují členské státy. V ČR k tomu účelu slouží resortní koordinační skupiny (RKS)[5], které připravují různé druhy posic:

  1. rámcová posice definuje výchozí posici ČR k projednávané osnově.
  2. instrukce určuje posici ČR k dílčí projednávané otázce.
  3. mandát je závěrečným dokumentem posice ČR pro radu EU na úrovni ministrů. Svým charakterem se podobá instrukci, svým obsahem rámcové posici.

Posice ČR schvaluje Výbor pro Evropskou unii (V–EU nebo VEU), který je pracovním orgánem vlády. Má 2 formáty:

  1. na úrovni svých členů (VV–EU), tj. členů vlády
  2. na pracovní úrovni (PV–EU), tj. náměstků ministrů

Vizte též

Prameny a literatura

  • Markéta Whelanová: Problémy české legislativy související s implementací práva ES/EU. In Právní rozhledy 24/2008, pp. 883–887; kritika kvality evropských předpisů.

Další odkazy