Rozsudek

Verse z 16. 8. 2016, 16:11; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Rozsudek (lat. iudicium, angl. judgment, fr. jugement, něm. Urteil) je druh soudního usnesení, jímž soud rozhoduje o věci samé.

Processní rozhodnutí jsou usneseními v užším slova smyslu. Současný český právní řád je značně nejednotný a nesystematický v tom, kdy soud rozhoduje rozsudkem a kdy usnesením: např. v trestním řízení se rozsudek soudu I. stupně potvrzuje usnesením, v občanskoprávním řízení rozsudkem. Rozsudky se od usnesení liší formou. Vyhlašují se „jménem republiky“ a všichni v soudní síni musejí před jejich vyhlášením povstat, vždy se vyhotovují v písemné podobě, listina, na kterou se zapisují, je označena státním znakem atd.

Typickým výrokem je přiřknutí věci (lat. adiudicatio). Pravní mocí rozsudku se řízení před soudem zpravidla končí.

Nález

Rozsudky vydávají toliko obecné soudysprávní úřady vydávají rozhodnutí; tribunály (rozhodčí i správní) nebo vyšší soudy (ve francouzském pojetí všechny, v českém pojetí ústavní soud nebo evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku – jejich seznam) nález (angl. award, fr. arrêt).

Vizte též

Další odkazy