Veřejné právo

Verse z 15. 7. 2013, 12:57; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Veřejné právo je takové právo, kde právní vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné (vrchnostenské), odpovídající vztahu státobčan (či šířeji stát – člověk), tedy vertikálním vztahům.

Ve veřejném právu platí zásada enumerace veřejnoprávních pretensí (čl. 2 odst. 3 ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny).[1] Základní methodou veřejnoprávní regulace je kogentní stanovení minim.

Typickým veřejným právem je sociální ochrana, jejíž součástí jsou zdravotní služby, sociální pomoc a právo na sociální zabezpečení: sociální dávky může požadovat pouze fysická osoba, jsou vypláceny ze státního rozpočtu a o jejich výši rozhoduje správní úřad ve správním řízení rozhodnutím, jež je správním aktem. Není-li člověk s rozhodnutím správního úřadu spokojen, může požádat o jeho přezkoumání soud, který o jeho návrhu rozhodne ve správním soudnictví.

Vizte též

Prameny a literatura