Zákoník práce

Přejít na: navigace, hledání

Zákoník práce (ZP) je výsledkem kodifikace pracovního práva.

Přijímání zákoníků práce je znakem totalitních régimů, fašistických nebo kommunistických, cf. italská Charta práce (Carta del lavoro) z roku 1927 nebo španělský Statut práce (Fuero del Trabajo) z roku 1938. S výjimkou postkommunistických zemí existuje v našem slova smyslu pouze ve Francii (ta inspirovala Cameroun) a ve Španělsku. Kanadský zákoník práce je jiný případ, neboť vychází z anglosaského pojetí zákona.

Španělsko a latinskoamerické země

První španělský zákoník práce vydal diktátor Primo de Rivera v roce 1926 pod názvem Código de Trabajo. Tento vzor se stal populární pro latinskoamerické země:

 1. Constarica (1943)
 2. Panama (PDF; úvod v HTML)
 3. Nicaragua (1996)
 4. Código del Trabajo del Ecuador (1997), hlava I
 5. Chile (PDF; úvod v HTML)

České zákoníky práce

První republika

Roli kodexu pracovního práva plnil zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích).

Kommunism

Zákon č. 65/1965 Sb. (ZP) zrušil dekret č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. Tím byla zrušena militarisace práce a všeobecné nucené práce.

Velké novely starého zákoníku práce

 1. zákon č. 153/1969 Sb.
 2. zákon č. 20/1975 Sb.
 3. zákon č. 52/1987 Sb.
 4. zákon č. 188/1988 Sb.
 5. zákon č. 3/1991 Sb.
 6. zákon č. 231/1992 Sb.
 7. zákon ČNR č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
 8. zákon č. 74/1994 Sb.
 9. zákon č. 155/2000 Sb.
 10. zákon č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 11. zákon č. 46/2004 Sb.
 12. zákon č. 436/2004 Sb.
 13. zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Současnost

Zákon č. 262/2006 Sb. (NZP) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Jeho existence je předmětem velkých politických kontroversí. Vláda navrhla odložení jeho účinnosti o rok.[1] Pokud by byl tento návrh schválen, bylo by vysoce pravděpodobné, že by NZP stejně jako zákon o státní službě nikdy nenabyl účinnosti. Nicméně vláda prohrála procedurální hlasování o rychločtení, takže se s účinností NZP musela smířit.

Ačkoliv se jedná o zcela nový kodex, už byl mnohokrát novelisován:[2]

 1. zákon č. 585/2006 Sb.
 2. zákon č. 181/2007 Sb.
 3. zákon č. 261/2007 Sb.
 4. zákon č. 296/2007 Sb.
 5. zákon č. 362/2007 Sb. ("technická" novela)[3]

Nejvýznamější je "technická" novela, která má v čl. I celkem 122 bodů. Kromě "technické" novely MPSV připravuje "politickou" novelu, kde se původně čekalo na rozhodnutí ústavního soudu o návrzích na zrušení části NZP ("Návrh na zrušení § 2 odst. l, § 4, § 13 odst. 2 písm. g/, § 18 slova "§ 48, 49", § 20, § 24 odst. 2 věta druhá, § 33 odst. 3, § 38 odst. 2, § 46, § 61 odst. 1, § 61 odst. 5, § 73odst. 1, § 73 odst. 2 počátek prvé věty ve znění "Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená v § 33 odst. 3,", § 278 odst. 1 část věty prvé slova "u něhož nepůsobí odborová organizace,", § 281 odst. 1 závěr věty prvé ve znění "u něhož nepůsobí odborová organizace", § 282 odst. 1 písm. c/, § 282 odst. 2 část věty ve znění "až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy", § 286 odst. 2 věta druhá, § 287, § 305 odst. 1 část věty prvé ve znění "u kterého nepůsobí odborová organizace", § 305 odst. 1 věta druhá, § 306 odst. 4, § 321 odst. 2, § 321 odst. 3, § 321 odst. 4, § 322, § 325, § 326, § 342, § 364 odst. 3 část věty za středníkem, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce", sp. zn. Pl ÚS 83/06; sp. zn. Pl ÚS 74/06 byla spojena s předchozí).[4] Původní očekávání, že ústavní soud o těchto podáních rozhodne v létě 2007, nebyla naplněna, a proto "politická" novela bude připravena bez ohledu na něj.

Prameny a literatura

 • Petr Bezouška: Zajištění a utvrzení dluhu vzniklého při výkonu závislé práce. In Právní rozhledy 8/2009, pp. 272–276; text se snaží dokazovat, že právní normu zakazující zajišťovat v pracovněprávních vztazích je nutno výkladem silně omezit.
kommentáře
 • Miroslav Bělina a Ljubomír Drápal: Zákoník práce. Komentář. C. H. Beck, Praha 2012, 1640 pp., ISBN 978-80-7179-251-2[5]
 • Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Nataša Randlová, Petr Hůrka, Jiří Doležílek: Zákoník práce. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2012, 768 pp., ISBN 978-80-7357-723-0[6]
 • Antonín Kottnauer, Radana Gogová, Karolina Gritzerová, Josef Hochman, Helena Úlehlová: Zákoník práce. Leges, Praha 2012, 1088 pp., ISBN 978-80-87576-08-3[7]
 • Mária Andraščíková, Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Jaroslav Jakubka, Pavel Knebl, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová a Ladislav Trylč: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2012. Anag, Praha 2012, 1240 pp., ISBN 978-80-7263-713-3[8]
 • P. Hůrka, P. Bezouška, J. Morávek, Z. Schmied, Z. Šubertová, L. Trylč: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 4. 2012. Anag, Praha 2012, 1008 pp., ISBN 978-80-7263-727-0[9]

Další odkazy

 1. Zpráva výboru k osnově zákona č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)
 2. Rozprava o osnově starého zákoníku práce (ZP 1965)
 3. Společná zpráva všech výborů Národního shromáždění k návrhu zákoníku práce, včetně jeho osnovy
 4. Osnova nového zákoníku práce
 5. Novelisovaný španělský zákoník práce (španělsky)
 6. Karel Eliáš: Takóvo kódeksa nět nigdě [Такого кодекса нет нигде]. In Lidové noviny, 2. června 2005 (DOC)
 7. Prameny italského práva (anglicky)
 8. Pojednání o italském pracovním právu (anglicky)
 9. Fuero (anglicky)
 10. Frankistický Statut práce (španělsky)
 11. Pojednání o ruském pracovním právu (anglicky)
 12. Nový ruský zákoník práce (rusky)