Právní odvětví

Přejít na: navigace, hledání

Právní odvětví je část právního řádu vymezená pro didaktické a doktrinární potřeby.

Právo je jen jedno, a proto je každé dělení víceméně umělé, protože právo nelze dělit na nedisjunktní odvětví, resp. theoreticky by to šlo, ale v praxi se to neujalo.

Odkazovat na jednotlivá právní odvětví v právních předpisech je přežitek kommunismu, kdy se z ideologických důvodů byl popírán rozdíl mezi veřejným a soukromým právem, užitečnost a věcná správnost obou pojmů a autonomie soukromoprávních jednání byla záměrně oslabována a podřizována tvrzenému celospolečenskému zájmu. Naposledy se to objevilo v § 1 odst. 3 nového správního řádu: "Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti." Výraz "občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony" je nevhodným subsitutem pro tradiční pojem soukromé právo. Nový správní řád však trpí přežitky kommunistické terminologie na více místech, např. správní orgán místo správní úřad, účastník řízení místo strana nebo dotčená osoba místo účastník.

Angloamerické právo

Shora naznačené dělení se však uplatňuje pouze v kontinentální právní kultuře, v systémech angloamerických je toto kritérium do značné míry podružné. V případě, že v řízení vystupuje stát, činí tak v personifikované podobě jako – ve Velké Británii – The Crown (Koruna), popř. The King/The Queen (král/královna), nebo – v USA – jako The People (lid) nebo The State of ... (Stát ...).

Tím je zdůrazněna nezávislost soudní moci na exekutivě a příslušná řízení mají pak charakter, který odpovídá kontinentálnímu soukromému právu – jde primárně o spor dvou stran, jehož projednání soudem je vedeno zásadami kontradiktorního řízení.

Slovní spojení public law a private law se v anglickém jazyce v tomto smyslu vůbec neužívají.

Prameny a literatura

  • Karel Eliáš, Michaela Zuklínová: Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Linde, Praha 2001