Rubrum

Přejít na: navigace, hledání

Rubrum (z lat. ruber = "červený" podle toho, že se dříve rubrum psalo červeným inkoustem), někdy též rubrika, je v procesním právu úvodní část, obvykle samostatný list nebo graficky výrazně oddělené záhlaví, podání.

Rubrum obsahuje označení adresáta (soudu nebo správního úřadu), jeho adresu, spisovou značku, eventuálně údaj "Nepředchází", pokud jde o podání v nové věci, označení a další identifikační údaje účastníků řízení a jejich zástupců, bližší označení podání (druh podání, proti jakému rozhodnutí případně směřuje, podle kterého ustanovení zákona je činěno), údaj o tom, v kolika stejnopisech je podání předkládáno, zda a jaké má přílohy, kde se nachází plná moc, zda a jak byl zaplacen soudní nebo správní poplatek. Podání se na rubru často i podepisuje a razítkuje.

Provedení rubra není – vyjma formulářových podání – právními předpisy upraveno, jeho používání je však praktické a v zejména v advokátní praxi zcela běžné.

Další významy

Jiný výklad podává slovníček archivní terminologie (1954)[1]:

  1. zadní strana podání s adresou (in rubro);
  2. okrajové rubrum: na dolní okraji a případně i po dalších okrajích originálního reskriptu napsaný stručný (u nás německý) regest obsahu písemnosti pro informaci (češtiny neznalého) panovníka před podpisem. Před expedicí originálu byl tento regest v kanceláři odstřižen.

Vizte též

Další odkazy

  • Rubrum. In Ottův slovník naučný