Vyhláška

Přejít na: navigace, hledání

Vyhláška (lat. edictum) je dnes druhem podzákonného právního předpisu. Vyhlášky mohou vydávat ústřední správní úřady (a některé další úřady, jimž to zákon umožní).

Obce a kraje vydávají obecně závaznou vyhlášky, což je právní předpis obce nebo kraje vydávaný na základě čl. 104 ods. 3 Ústavy č. 1/1993 Sb. zastupitelstvem obce nebo zastupitelstvem kraje v jejich samostatné působnosti. Jejich obsahem je právní regulace místních záležitostí v působnosti dané samosprávy. Vedle obecně závazných vyhlášek vydávají obce a kraje ve své přenesené působnosti (přenesená státní správa) nařízení, které schvaluje rada. Z důvodu neústavnosti či nezákonnosti může obecně závaznou vyhlášku i nařízení zrušit Ústavní soud v Brně. Obecní a krajské obecně závazné vyhlášky upravují určité záležitosti v samostatné působnosti obce nebo kraje, a to poměrně volně: obec nebo kraj tu nejsou striktně vázány zákonným zmocněním, ale mohou upravit vše, co lze podřadit pod pojem záležitost obce, resp. kraje. Tato volnost však naráží na meze ústavněprávní, a tak Ústavní soud každoročně ruší několik obecních vyhlášek právě s odůvodněním, že obec překročila svou pravomoc (týká se to např. vyhlášek zakazujících konsumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, vyhlášek zakazujících propagaci komunismu, vyhlášek omezujících chov domácích zvířat apod.). Dne 11. prosince 2007 však ÚS svou judikaturu změnil a posílil autonomii obcí.[1] Nadále již není třeba k vydání vyhlášky zákonné zmocnění, a to i když jsou jí ukládány povinnosti. Obecní vyhláška se tak stala plným originárním pramenem práva.

Naproti tomu vyhlášky vydávané ústředními úřady jsou prováděcími předpisy, tzn. jsou omezeny tím, co stanovuje jimi prováděný zákon (vyhlášky musí normovat secundum et intra legem, tzn. podle zákona a v souladu s ním).


Původně vyhláška právním předpisem nebyla a tuto její funkci dnes převzalo oznámení označené jako sdělení.

Vizte též

Zdroje

  • Zdeněk Koudelka: Právní předpisy samosprávy, 2. vydání Linde Praha 2008, 346 s.