Vláda

Přejít na: navigace, hledání

Vláda je kolektivním orgánem exekutivní moci. Tvoří ji předseda vlády (nazývá se premiér, ministerský předseda nebo v některých zemích kancléř), místopředsedové vlády a řadoví členové vlády – ministři.

Členy vlády jmenuje president republiky. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, jíž ze své činnosti skládá účty mj. při pravidelných interpelacích. Sněmovma může kdykoli vyslovit vládě nedůvěru a přinutit ji tím podat demisi.

Vláda rozhoduje ve sboru hlasováním. K přijetí jejího usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů vlády.

Ačkoli je vláda součástí exekutivy, není správním úřadem, nevydává správní akty a již vícekrát se proto objevily názory, že její rozhodování nepodléhá soudnímu přezkumu. Tento názor se však patrně neprosadí, neboť řada usnesení vlády, zejména pokud se týkají jmenování a odvolávání vládou jmenovaných funkcionářů, musí soudnímu přezkumu podléhat již s ohledem na ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod; navíc bylo judikováno, že z přezkumu nejsou vyloučena ani rozhodnutí presidenta, proto není na místě očekávat, že by soudy rozhodly opačně v případě hierarchicky níže postavené vlády.

K provedení zákona vláda vydává vládní nařízení. Jako pozůstatek federace a v důsledku úpadku češtiny se officiálně nazývá nařízení vlády. Čeština nedokáže rozlišit mezi kabinetem (sborem ministrů, anglicky Cabinet) a vládou v širším slova smyslu.

Vládní kancelář

Vládní kancelář se v ČR nazývá Úřad vlády ČR, což je atypický správní úřad. Úřad vlády se rozpadá na vlastní kancelář a další 4 útvary, což jsou faktické správní úřady:

  1. kabinet vedoucího úřadu vlády (VÚV)
  2. odbor vládní legislativy (OVL) – kabinet ministra pro legislativu (KML) a předsedy legislativní rady vlády (LRV)
  3. odbor kompatibility (OKOM či KOM)
  4. místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVV)
někdy vynechávány
  1. zmocněnec pro lidská práva (ZLP) – kabinet ministra pro lidská práva (KLP)
  2. odbor pro koordinaci boje s korupcí (OKK)

Až do 28. května 2002 byl Úřad vlády České republiky normální kanceláří, obdobně jako vládní kanceláře (kanceláře premiérů) jiných zemí. V rámci zřízení státní služby (k jejímuž vzniku dosud nedošlo) byl s okamžitou účinností Úřad vlády České republiky přeměněn na správní úřad. Důvodová zpráva to odůvodnila takto: "Podle dosavadní právní úpravy [§ 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon)] není Úřad vlády České republiky ústředním orgánem státní správy, v jehož čele není člen vlády. Jeho právní povaha není jasná. Podle tzv. kompetenčního zákona plní tento úřad úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů. Úřad vlády nedisponuje žádnými výkonnými oprávněními, která však budou při ústředním řízení státní služby nezbytná." Proti nesystémové přeměně vládní kanceláře na správní úřad nikdo nic nenamítal, a proto byla schválena.

Informační systémy

Na Internetu jsou dostupná všechna vládní usnesení od 1. ledna 1991.[1] Ti, kdo mají přístup do vládního intranetu, mají dostupné všechny podklady pro vládní usnesení od 15. října 2007. Prvním informačním systémem, kterým byl zaveden, byla Elektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP). Byla od června 2004 nejprve testována; od 1. ledna 2005 je v ostrém provozu. Od 9. listopadu 2007 je druhá verse, od 30. července 2013 třetí. eKLEP je nyní součástí portálu ODok (Oběh dokumentú).[2] Vedle něj je jeho součástí eKLEP pro veřejnost (VeKLEP),[3] vládní usnesení (zVlády),[4] metadata (vLegis)[5] a vládní intranet (eVláda).[6]

Vizte též

Další odkazy