Vada věci

(Přesměrováno z Aliud)
Přejít na: navigace, hledání

Vada věci je faktický nebo právní stav, který brání řádnému a/nebo smluvenému užívání věci.

Není-li odpovědnost za vady věci vyloučena v kupní smlouvě (prodej věci jak stojí a leží), za vady věci odpovídá prodávající, jehož povinností je vady odstranit, poskytnout přiměřenou slevu nebo – ve zvláštních případech – strpět, že kupující od smlouvy odstoupí.

Povinností kupujícího je přesvědčit se, zda věc nemá zjevné vady, a pokud se vada vyskytne později, prodávajícího na ni bez zbytečného odkladu upozornil. Jinak právo z odpovědnosti za vadu věci zaniká – prekluduje se. Výjimkou je případ, kdy prodávající kupujícího výslovně ujistil, že prodávaná věc je bez vad; takovou věc nemusí kupující zvlášť kontrolovat.

Druhy vad

Vadou může být:

  1. dodání jiné věci, než která byla v kupní smlouvě sjednána, např. jiného druhu, jakosti, odrůdy apod. (plnění aliud – lat. "něco jiného")
  2. dodání menšího množství, než bylo sjednáno (dodání většího množství není vadou věci, ale plněním bez právního důvodu, které kupující není povinen přijmout)
  3. dodání nekompletní věci, věci s chybějící součástí, potravinářského výrobku bez vyznačení minimální trvanlivosti, spotřebního zboží bez návodu k použití apod.
  4. vada funkce (technická závada) věci
  5. právní vada věci

Záruka

Záruční doba (nesprávně lhůta) je období od převzetí věci, po které se prodávající kupujícímu zaručil, že prodaná věc bude odpovídat – vyjma běžného opotřebení – podmínkám kupní smlouvy. Při prodeji věci mezi nepodnikateli nemusí být sjednána záruka žádná, naopak při prodeji věci v obchodě je stanovena nejen povinnost záruku poskytnout, ale je stanovena i minimální délka záruční doby: u běžného zboží 24 měsíců (u použitých věcí 12 měsíců), u potravin 8 dnů, u krmiv tři týdny a u živých zvířat šest týdnů.

Vadu je prodávající povinen bezplatně, řádně a včas odstranit a nahradit kupujícímu náklady, které mu v souvislosti uplatněním záruky vznikly (např. dopravu, nájem náhradní věci apod.). Pokud vadu neodstraní (např. jde o neodstranitelnou vadu) nebo pokud se jedná o vadu opakovanou, může kupující podle své volby žádat výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit (podrobněji viz Spotřebitelská smlouva).

Podmínkou uplatnění nároku ze záruky (reklamace) není předložení záručního listu; ten prodávající kupujícímu vystaví jen na jeho zvláštní přání.

Skrytá vada

Skrytou vadou se nazývá vada, která vyjde najevo až po převzetí věci kupujícím. Opravňuje kupujícího požadovat slevu nebo pokud vada činí věc neupotřebitelnou, může odstoupit od smlouvy.

Právní vada

Právní vada věci spočívá v existenci práv třetích osob k věci nebo její části. Takovým právem bývá nejčastěji vlastnické právo (tj. prodávající není vlastníkem věci, kterou prodává), zástavní právo, předkupní právo nebo autorské právo, příp. jiné právo k duševnímu vlastnictví.

Právní vada se posuzuje stejně jako vada faktická.

Vizte též