Benešovy dekrety

(Přesměrováno z Dekrety presidenta Beneše)
Přejít na: navigace, hledání
President Edvard Beneš (1884–1948)

Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení cca 100 dekretů vydaných v r. 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných ústavním zákonem č. 57/1946 Sb.

Další dekrety byly vydány v době existence exilové vlády v letech 1940–1945 v tzv. Úředním věstníku československém; ten však nebyl na českém území oficiálně distribuován, takže dekrety nebyly řádně promulgovány a nestaly se ve formálním ani materiálním smyslu platným právem. V r. 1945 bylo šest z těchto dekretů republikováno vyhláškami.

Termínu "Benešovy dekrety" se obvykle užívá ve zúžením smyslu pro ty z nich, které jsou pro svůj charakter předmětem dodnes trvající kontroverse.

Polemika

Podpis jednoho z dekretů

Dekrety jsou předmětem ostrých polemik, neboť v nich byla, inter alia, zakotvena konfiskace majetku deportovaných Němců a Maďarů a odnětí jejich československého občanství. Pomocí dekretů byla znárodněna většina československého průmyslu, bank, pojišťoven atd., zavedeno centrální plánování. Zhruba polovina dekretů byla později zrušena. Mírnější odpůrci dekretů (např. Bohumil Doležal) požadují jejich zrušení (tj. odklizení s účinky ex nunc); radikálnější (např. Horst-Rudolf Übelacker) jejich prohlášení za neplatné.

Odpůrci dekretů poukazují na jejich jednoznačně protiústavní obsah, jejich zastánci se dovolávají buď theorie odplaty, nebo tvrdí, že tak staré bezpráví již není účelné napravovat. Faktem v každém případě je, že vyhlášení dekretů znamenalo zánik právního státu a velmi napomohlo nástupu komunistické totality; rozsáhlé vyvlastnění podílů v obchodních společnostech, které komunisté požadovali, bylo provedeno rovněž dekrety presidenta Beneše (v roce 1945).

Platnost Benešových dekretů potvrdil v r. 1995 Ústavní soud precedenčním nálezem č. 55/1995 Sb. (causa Dreithaler); tento nález však obsahuje zjevně politicky motivované, účelové proklamativní pasáže a nelze ho hodnotit jako text vysoké právní hodnoty. Závaznost Benešových dekretů však byla mezitím potvrzena celou řadou dalších nálezů Ústavního soudu, zejména v případech, kdy se navrácení majetku domáhali potomci šlechtických rodů.

Obhájci dekretů odmítají i jejich pouhé zrušení s pokazem na to, že jsou pilířem českého právního řádu. Opomíjejí při tom, že jich řada již byla zrušena, a to včetně tak kontroversního, jako byl ústavní dekret č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, byť ne výslovně.

Osud Benešových dekretů tak bude patrně záviset na postoji Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku; ten se k otázce platnosti dekretů dosud nevyslovil. V českém veřejném mínění tak Benešovy dekrety dodnes normují vztah k Němcům, jak o tom svědčí výrony antiněmeckého chauvinismu.[1]

Přehled Benešových dekretů

Podrobnější výklad je uveden ve zvláštních článcích k jednotlivým dekretům. Uváděny nejsou některé dekrety, které nebyly v r. 1945 republikovány, takže se nikdy na českém území nestaly platným právem.

 1. Ústavní dekret č. 1/1940 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky
 2. Ústavní dekret č. 2/1940 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné, republikován vyhláškou č. 20/1945 Sb.
 3. Dekret č. 4/1940 Úř. věst. čsl., veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení čs. vlády
 4. Dekret č. 5/1940 Úř. věst. čsl., o československých polních soudech
 5. Dekret č. 6/1940 Úř. věst. čsl., jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském právu
 6. Dekret č. 83/1940 Úř. věst. čsl., o slibu členů vlády, veřejných zaměstnanců a jiných orgánů
 7. Dekret č. 2/1942 Úř. věst. čsl., o zřízení ministerstva pro hospodářskou obnovu
 8. Ústavní dekret č. 3/1942 Úř. věst. čsl., jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 číslo 1 Úředního věstníku československého o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky
 9. Dekret č. 6/1942 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí, republikován vyhláškou č. 150/1945 Sb.
 10. Ústavní dekret č. 3/1942 Úř. věst. čsl., novela ústavního dekretu o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky
 11. Dekret č. 5/1944 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách, republikován vyhláškou č. 136/1945 Sb.
 12. Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, republikován vyhláškou č. 30/1945 Sb.
 13. Ústavní dekret č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, republikován vyhláškou č. 43/1945 Sb.
 14. Ústavní dekret č. 3/1945 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
 15. Dekret č. 5/1945 Úř. věst. čsl., o kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), republikován vyhláškou č. 149/1945 Sb.
 16. Ústavní dekret č. 1/1945 Sb. z. a n. II, o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
 17. Dekret č. 3/1945 Sb. z. a n. II, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
 18. Dekret č. 5/1945 Sb. z. a n. II, o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů [2]
 19. Dekret č. 8/1945 Sb. z. a n. II, o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
 20. Dekret č. 12/1945 Sb. z. a n. II, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa [3]
 21. Dekret č. 16/1945 Sb. z. a n. II, o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech [4]
 22. Dekret č. 17/1945 Sb. z. a n. II, o Národním soudu
 23. Dekret č. 19/1945 Sb. z. a n. II, o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
 24. Ústavní dekret č. 20/1945 Sb. z. a n. II, o prozatímním výkonu moci zákonodárné
 25. Ústavní dekret č. 21/1945 Sb. z. a n. II, o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
 26. Ústavní dekret č. 22/1945 Sb. z. a n. II, o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
 27. Ústavní dekret č. 25/1945 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé
 28. Dekret č. 26/1945 Sb., o zrušení zákona ze dne 9. července 1945
 29. Dekret č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení [5]
 30. Dekret č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci [6]
 31. Ústavní dekret č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské [7]
 32. Dekret č. 35/1945 Sb., o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území
 33. Dekret č. 36/1945 Sb., o plnění závazků znějících na říšské marky
 34. Dekret č. 38/1945 Sb., o přísném trestání drancování
 35. Dekret č. 39/1945 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
 36. Ústavní dekret č. 47/1945 Sb., o Prozatímním Národním shromáždění
 37. Dekret č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu
 38. Dekret č. 52/1945 Sb., o zatímním vedení státního hospodářství
 39. Dekret č. 53/1945 Sb., o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
 40. Dekret č. 54/1945 Sb., o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
 41. Dekret č. 56/1945 Sb., o úpravě platu prezidenta Československé republiky
 42. Dekret č. 57/1945 Sb., o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
 43. Dekret č. 58/1945 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
 44. Dekret č. 59/1945 Sb., jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
 45. Ústavní dekret č. 60/1945 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
 46. Dekret č. 62/1945 Sb., o úlevách v trestním řízení soudním
 47. Dekret č. 63/1945 Sb., o Hospodářské radě
 48. Dekret č. 66/1945 Sb., o Úředním listě republiky Československé
 49. Dekret č. 67/1945 Sb., jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
 50. Dekret č. 68/1945 Sb., o reaktivaci veřejných zaměstnanců
 51. Dekret č. 69/1945 Sb., o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy
 52. Dekret č. 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství [8]
 53. Dekret č. 73/1945 Sb., kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
 54. Dekret č. 74/1945 Sb., o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
 55. Dekret č. 76/1945 Sb., o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů
 56. Dekret č. 77/1945 Sb., o některých opatření k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě
 57. Dekret č. 78/1945 Sb., o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků
 58. Dekret č. 79/1945 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
 59. Dekret č. 80/1945 Sb., o opětném zavedení středoevropského času
 60. Dekret č. 81/1945 Sb., o některých opatřeních v oboru spolkovém
 61. Dekret č. 82/1945 Sb., o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
 62. Dekret č. 83/1945 Sb., o úpravě branné povinnosti osob povolaných,jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
 63. Dekret č. 84/1945 Sb., o přechodné úpravě délky presenční služby
 64. Dekret č. 85/1945 Sb., kterým se ruší školné na státních středních školách
 65. Dekret č. 86/1945 Sb., o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
 66. Dekret č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti
 67. Dekret č. 89/1945 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
 68. Dekret č. 90/1945 Sb., o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
 69. Dekret č. 91/1945 Sb., o obnovení československé měny
 70. Dekret č. 93/1945 Sb., o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění
 71. Dekret č. 94/1945 Sb., o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže
 72. Dekret č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
 73. Dekret č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové
 74. Dekret č. 97/1945 Sb., kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
 75. Dekret č. 98/1945 Sb., o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
 76. Dekret č. 99/1945 Sb. o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
 77. Dekret č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
 78. Dekret č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
 79. Dekret č. 102/1945 Sb., o znárodnění akciových bank
 80. Dekret č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
 81. Dekret č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách
 82. Dekret č. 105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
 83. Dekret č. 106/1945 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
 84. Dekret č. 107/1945 Sb., o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
 85. Dekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy [9]
 86. Dekret č. 109/1945 Sb., o řízení výroby
 87. Dekret č. 110/1945 Sb., o organisaci lidové a umělecké výroby
 88. Dekret č. 112/1945 Sb., o správě soudních věznic a trestních ústavů
 89. Dekret č. 113/1945 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
 90. Dekret č. 114/1945 Sb., o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
 91. Dekret č. 115/1945 Sb., o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
 92. Dekret č. 116/1945 Sb., o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vlád. nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
 93. Dekret č. 117/1945 Sb., kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
 94. Dekret č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
 95. Dekret č. 119/1945 Sb., o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
 96. Dekret č. 120/1945 Sb., o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
 97. Dekret č. 121/1945 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
 98. Dekret č. 122/1945 Sb., o zrušení německé university v Praze
 99. Dekret č. 123/1945 Sb., o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
 100. Dekret č. 124/1945 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních
 101. Dekret č. 125/1945 Sb., o zřízení Svazu brannosti
 102. Dekret č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních oddílech
 103. Dekret č. 127/1945 Sb., o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze"
 104. Dekret č. 128/1945 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
 105. Dekret č. 129/1945 Sb., o státním orchestru Česká filharmonie
 106. Dekret č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové
 107. Dekret č. 131/1945 Sb., o vybudování Akademického domu – Památníku 17. listopadu
 108. Dekret č. 132/1945 Sb., o vzdělání učitelstva
 109. Dekret č. 133/1945 Sb., kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
 110. Dekret č. 135/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
 111. Ústavní dekret č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
 112. Dekret č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
 113. Dekret č. 139/1945 Sb., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
 114. Dekret č. 140/1945 Sb., o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
 115. Dekret č. 143/1945 Sb., o omezení žalobního práva v trestním řízení

Vizte též

Další odkazy

Prameny a literatura

 • Jan Berwid-Buquoy: Integration und Separation der Sudetendeutschen in der ČSR 1918–1920. Theorien der Nationalismen. Disertace na Freie Universität Berlin, ISBN 80-239-4433-9, nakladatelství HERBIA, České Budějovice 2005
 • Niklas Perzi: Die Beneš-Dekrete. ISBN 3-85326-099-3, Vídeň 2003
 • Josef Škrábek: Včerejší strach. Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? 3. vydání, ISBN 80-7021-838-X, Vyšehrad, Praha 2006
 • Karel Jech, Karel Kaplan: Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. 2. vydání, ISBN 80-7239-115-1, Doplněk, Praha 2002
 • Zdeněk Koudelka: Baťa stvrzuje Benešovy dekrety. In Právo 21. 7. 2008, p. 6. Text příliš basíruje na platnosti / neplatnosti právního předpisu a zcela pomíjí otázku jeho účinnosti / neúčinnosti.